Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 6 lúc 22:56

Câu 3:

Gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là a,b

Theo đề, ta có:a/7=b/3 và a-b=24

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{7}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{a-b}{7-3}=\dfrac{24}{4}=6\)

Do đó: a=42; b=18

CHu vi la (42+18)x2=120(m)

Diện tích là 42x18=756(m2)

Bình luận (0)
Đoàn Gia Khánh
17 tháng 12 2018 lúc 21:03

wtf ??????

tiếng người hay tiếng gì vậy bạn

Bình luận (2)
💋Amanda💋
26 tháng 3 2020 lúc 9:13
https://i.imgur.com/aDXByV8.jpg
Bình luận (0)
💋Amanda💋
26 tháng 3 2020 lúc 9:07
https://i.imgur.com/UVOxLgG.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Hạ Trâm
26 tháng 3 2020 lúc 8:55

💋Amanda💋 Bn ơi,giúp mik với .Làm đc câu nào thì cứ làm đi ạ

Bình luận (0)
Nhã Doanh
11 tháng 2 2018 lúc 8:33

Đổi 20% = \(\dfrac{1}{5}\)

Nửa chu vi là: 800:2 = 400 (m)

Gọi chiều dài là x (m)

Chiều rộng là 400 - x

Theo đề ra ta có:

\(x-\dfrac{1x}{5}+\dfrac{1}{3}\left(400-x\right)+400-x=400\)

\(\Leftrightarrow x-\dfrac{1x}{5}+\dfrac{400-x}{3}+400-x=400\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{15x-3x+5.\left(400-x\right)+400.15-15x}{15}=\dfrac{400.15}{15}\)

\(\Leftrightarrow15x-3x+2000-5x+6000-15x=6000\)

\(\Leftrightarrow-8x+8000=6000\)

\(\Leftrightarrow x=-2000:\left(-8\right)\)

\(\Leftrightarrow x=250\)

Suy ra chiều dài là: 250 (m)

Chiều rộng là: 400 - 250 = 150 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật là: 250.150 = 37500 ( m2)

Bình luận (0)
Vũ Đăng Dương
28 tháng 8 2017 lúc 20:46

mk ko hiểu đề bài oho

Bình luận (0)
Thien Y Pham
30 tháng 8 2017 lúc 7:27

Ko hiểu gì hết bạn ơi nêu rõ hơn chút nhé!!!ohohihi

Bình luận (0)
Lê Phúc Tiến
11 tháng 4 2019 lúc 21:29

WTF

Bình luận (0)
mẫn

p I. Cho bi ế t nh ữ ng câu sau đây câu nào là câu rút g ọ n, . G ạ ch chân dư ớ i nh ữ ng câu đó và n êu tác d ụ ng c ủ a câu rút g ọ n . 1. Các b ạ n đang làm gì v ậ y ? - D ọ n v ệ sinh l ớ p. 2. C ậ u đã làm bài t ậ p xong chưa ? - Làm r ồ i . 3. Ôi! Nghèo quá. Tôi kh ổ đ ế n th ế này. 4. Th ậ t đ ẹ p quá! Đà N ẵ ng là quê hương trong lòng tôi t ự bao gi ờ 5. Hoa h ồ ng! M ộ t loài hoa! Nh ữ ng đóa hoa h ồ ng khoe s ắ c dư ớ i ánh n ắ ng m ặ t tr ờ i lung linh. 6. Nga ơi! Nga v ẫ n ổ n ch ứ ? - Tôi không sao . 7. Mình ki ể m tra môn văn vào th ứ m ấ y v ậ y Sơn ? - Th ứ sá u. 8. M ộ t đêm đông! T ừ ng đ ợ t gió b ấ c và nh ữ ng cơn mưa phùn l ạ nh bu ố t đ ế n th ấ u xương. Tôi n ằ m ng ủ trong chăn ấ m. Không ra kh ỏ i nhà vì tr ờ i còn âm u. Ng ủ thi ế p đi khi nào không hay. Tôi ch ợ t th ứ c gi ấ c. Ôi! Nhìn kìa! M ộ t chi ế c lá!. Chi ế c lá duy nh ấ t còn sót l ạ i trên cành cây kh ẳ ng khiu sau đ ợ t đêm đông dài. 9. M ộ t cơn mưa! Đen k ị t. L ộ p đ ộ p. Nh ữ ng cơn mưa rào vào đ ầ u mùa h ạ kéo đ ế n như r ử a s ạ ch c ả b ầ u tr ờ i b ụ i b ặ m. 1 0 . Thương thay! Nh ữ ng s ố ph ậ n con ngư ờ i b ị cu ộ c đ ờ i vùi d ậ y trong đáy xã h ộ i cũ. 1 1 . Ăn qu ả nh ớ k ẻ tr ồ ng cây. 12 . U ố ng nư ớ c nh ớ ngu ồ n. 1 3 . G ầ n m ự c thì đen, g ầ n đèn thì sáng. 1 4 . H ứ a hươu h ứ a vư ợ n. 1 5 . Ăn không nói có. 1 6 . H ỡ i ơi! Cu ộ c s ố ng muôn ngàn khó khăn nhưng v ẫ n có chút màu h ồ ng
Dinh Quang Vinh
19 tháng 3 2020 lúc 9:26

bn viết khó đọc quá

oho

Bình luận (0)
Thúy Vy
19 tháng 3 2020 lúc 9:53

bn đăng lại và mỗi câu thì cách xuống dòng nha

Bình luận (0)
dfsa
27 tháng 12 2019 lúc 9:24

Tóm tắt:

D= 1000kg/m3

V= 0,3 m3

-----------------------------------

Khối lượng của nước là:

m= D*V= 1000*0,3= 300(kg)

Vậy...

Bình luận (0)
dfsa
27 tháng 12 2019 lúc 9:27

Câu 2:

Tóm tắt:

m= 0,397 kg

V= 0,32 dm3

-------------------

Khối lượng riêng của sữa trong hộp:

D= \(\frac{m}{V}\)=\(\frac{0,397}{0,32}\)= 1,24( kg/ dm3)

Vậy...

Bình luận (0)
dfsa
27 tháng 12 2019 lúc 9:29

Câu 3:

Tóm tắt:

m= 110kg

m'= 65kg

----------------------

Khối lượng của bao lúa là:

m''= m-m'= 110-65= 45(kg)

=> Trọng lượng: P=10m= 10*45= 450(N)

Vậy...

Bình luận (0)
Trên con đường thành côn...
16 tháng 2 2020 lúc 20:07

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt là a và b(m- a,b>0)

Theo bài ra, ta có: ab=100(m2) và a, b tỉ lệ với 5; 2

\(\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{2}=k\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5k\\b=2k\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow ab=5k2k=10k^2=100\Rightarrow k^2=10\Rightarrow k=\sqrt{10}\left(k>0\right)\)

\(\Rightarrow2\left(a+b\right)=2\left(5\sqrt{10}+2\sqrt{10}\right)=2.7\sqrt{10}=14\sqrt{10}\)

Vậy chu vi của hình chữ nhật đó bằng\(14\sqrt{10}\)m

Bình luận (0)
Đặng Quỳnh Ngân
17 tháng 10 2017 lúc 20:53

a)

uses crt;

var

a,S,C: integer;

begin

clrscr;

write('Nhap do dai canh hinh vuong: ');readln(a);

C:=a*4;

S:=a*a;

writeln('Chu vi hinh vuong la: ',C);

writeln('Dien tich hinh vuong la: ',S);

readln

end.

Bình luận (0)
Đặng Quỳnh Ngân
17 tháng 10 2017 lúc 20:58

c)

uses crt;

var

a,b: integer;

begin

clrscr;

write('Nhap so thu nhat: ');readln(a);

write('Nhap so thu hai: ');readln(b);

writeln('Tong ',a,' va ',b,' la: ',a+b);

readln

end.

Bình luận (0)
Đặng Quỳnh Ngân
17 tháng 10 2017 lúc 20:55

b)

uses crt;

var

a,b: integer;

begin

clrscr;

write('Nhap chieu dai: ');readln(a);

write('Nhap chieu rong: ');readln(b);

writeln('Chu vi hinh chu nhat la: ',(a+b)*2);

writeln('Dien tich hinh chu nhat la: ',a*b);

readln

end.

Bình luận (0)
Kitovocam Mạnh

II, Bài tập:
A, Trắc nghiệ (3 0 iểm): Chọn câu trả lời úng n ất.

Câu 1: C nh c a pháp lu t mang tính
A, Quy phạ ặc thù. B, Quy phạm.
C, Quy phạm phổ bi n. D, Phổ c p.
Câu 2: Pháp lu t mang tính
A X nh v nội dung. B, Chung chung, trừ ng.
C, Rõ ràng v nội dung. D X nh chặt chẽ.
Câu 3: C nh c a pháp lu t mang tính
A, Thuy t phục. B, Giaó dục. C, B t buộc. D G ng ép.
Câu 4: Pháp lu t c c Cộng hoà xã hội ch ĩ t Nam mang b n ch t c a
A Đ ng cộng s n Vi t Nam. B, Giai c ộng.
C, Nhân dân Vi t Nam. D, Các giai c p, tầng l p trong xã hội.
Câu 5: Pháp lu t có nhữ ặ ể
A, Tính quy phạm chặt chẽ. B, Tính quy phạm phổ bi n.
C, Tính rõ ràng v nội dung. D, Tính thuy t phục.
Câu 6: B n ch t c a pháp lu c ta biểu hi n nội dung nào
A, Thể hi n tính dân ch xã hội ch ĩ
B, Thể hi n tính dân tộc sâu s c.
C, Thể hi n s khoan hồng c a pháp lu t.
D, Thể hi n ý chí c a nhữ i soạn th o lu t.
B, Tự luận(7 0 iểm):
Câu 1: Kể 4 vi c làm c a b n thân thể hi n tôn tr ng pháp lu t (2 0 ểm)
Câu 2: So sánh s gi ng và khác nhau giữ ạ ức và pháp lu (3 0 ểm)

(kẻ bảng)

Câu 3: Xử lí tình hu ng (2 0 ểm)
A là h c sinh ch m ti A ng xuyên vi phạm nội quy c
h c muộn, bài t p, m t tr t t trong gi h ầ ò i các
bạ ng.
Theo em, ai có quy n xử lí những vi phạm c A? C ứ ể xử lí các vi phạm
?
Trong các hành vi trên c a A, hành vi nào là vi phạm pháp lu t

---Hết---

Kitovocam Mạnh
29 tháng 4 2020 lúc 19:59

bên mình bị lỗi nên chữ có chữ không mình mong các bạn làm giúp mình nha chứ sắp hết hạn nộp rùi huhu

Bình luận (0)