Các chuyên đề môn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 11

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 10

Chủ đề 1: Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh Chủ đề 2: Xây dựng quan điểm sống Chủ đề 3: Giữ gìn truyền thống nhà trường Chủ đề 4: Thực hiện trách nhiệm với gia đình Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình Chủ đề 6: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương Chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp Chủ đề 9: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường Chủ đề 2: Khám phá và phát triển bản thân Chủ đề 3: Tư duy phản biện và tư duy tích cực Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình Chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng Chủ đề 6: Hành động vì môi trường Chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp Chủ đề 8: Chọn nghề, chọn trường Chủ đề 9: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp Chủ đề 1. Phát huy truyền thống nhà trường Chủ đề 2: Khám phá bản thân Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 9

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 5

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 4

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 3

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 2

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 1