Nhưn Ngốc Nghếch
31 tháng 3 lúc 15:50

Câu 1 : 

\(a.Fe+\dfrac{3}{2}Cl_2\underrightarrow{^{t^0}}FeCl_3\)

\(b.2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(c.2H_2S+3O_{2\left(dư\right)}\underrightarrow{^{t^0}}2H_2O+2SO_2\)

\(d.2FeS+10H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{t^0}}Fe_2\left(SO_4\right)_3+9SO_2+10H_2O\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
31 tháng 3 lúc 15:49

Câu 2 : 

Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

- mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là Na2S

Cho dung dịch Bari clorua vào mẫu thử còn :

- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là MgSO4

\(BaCl_2 +MgSO_4 \to BaSO_4 + MgCl_2\)

- mẫu thử nào không hiện tượng gì là KCl

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
31 tháng 3 lúc 16:28

Câu 3 : 

\(n_{Fe}=a\left(mol\right),n_{Mg}=b\left(mol\right)\)

\(m_A=56a+24b=13.2\left(g\right)\left(1\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{9.52}{22.4}=0.425\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4\left(bđ\right)}=\dfrac{100\cdot98}{100\cdot98}=1\left(mol\right)\)

\(a.\)

\(2Fe+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{t^0}}Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

\(\)\(Mg+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{^{t^0}}MgSO_4+SO_2+2H_2O\)

\(n_{SO_2}=1.5a+b=0.425\left(mol\right)\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):a=0.15,b=0.2\)

\(\%m_{Fe}=\dfrac{0.15\cdot56}{13.2}\cdot100\%=63.64\%\)

\(\%m_{Mg}=36.36\%\)

\(b.\)

\(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=1-0.425\cdot2=0.15\left(mol\right)\)

\(m_{\text{B}}=m_A+m_{dd_{H_2SO_4}}-m_{SO_2}=13.2+100-0.425\cdot64=86\left(g\right)\)

\(C\%_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{0.075\cdot400}{86}\cdot100\%=34.88\%\)

\(C\%_{MgSO_4}=\dfrac{0.2\cdot120}{86}\cdot100\%=27.91\%\)

\(C\%_{H_2SO_4\left(dư\right)}=\dfrac{0.15\cdot98}{86}\cdot100\%=17.09\%\)

\(c.\)

\(n_{NaOH}=\dfrac{119\cdot20}{40\cdot100}=0.595\left(mol\right)\)

\(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}}=\dfrac{0.595}{0.425}=1.4\) \(\Rightarrow\text{Tạo ra 2 muối}\)

\(n_{Na_2SO_3}=x\left(mol\right),n_{NaHSO_3}=y\left(mol\right)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0.595\\x+y=0.425\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0.17\\y=0.255\end{matrix}\right.\)

\(m_{Na_2SO_3}=0.17\cdot126=21.42\left(g\right)\)

\(m_{NaHSO_3}=0.255\cdot104=26.52\left(g\right)\)

\(d.\)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0.2\cdot0.35=0.07\left(mol\right)\)

\(n_{BaCl_2}=0.2\left(mol\right)\)

\(OH^-+H^+\rightarrow H_2O\)

\(0.07......0.07\)

\(n_{Ba^{2+}}=n_{Ba\left(OH\right)_2}+n_{BaCl_2}=0.07+0.2=0.27\left(mol\right)\)

\(n_{SO_4^{2-}}=3n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}+n_{MgSO_4}+n_{H_2SO_4\left(\text{còn lại}\right)}=3\cdot0.075+0.2+0.15-0.14=0.435\left(mol\right)\)

\(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\)

\(0.27.........0.27.........0.27\)

\(\Rightarrow SO_4^{2-}\text{dư}\)

\(m_{BaSO_4}=0.27\cdot233=62.91\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)
Trà My
26 tháng 3 lúc 16:05

Câu1:

- Trích mẫu thử

- Cho quỳ tìm vào các mẫu thử

+ mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl

+ mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là NaOH

+ các mẫu thử còn lại không hiện tượng là NaCl,NaNO3,NaBr

- Cho dd \(AgNO_3\) tới dư vào các mẫu thử còn lại :

+ mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là NaCl

NaCl+\(AgNO_3\) →AgCl↓+ \(NaNO_3\)

+ mẫu thử nào tạo kết tủa màu vàng nhạt là NaBr

NaBr+ \(AgNO_3\) →AgBr↓+ \(NaNO_3\)

+ mẫu thử nào không có hiện tượng là \(NaNO_3\)

Câu 2:

1. \(2KMnO_4+16HCl\rightarrow2KCl+2MnCl_2+5Cl_2\uparrow+8H_2O\)

2. \(Cl_2+2Na\underrightarrow{t^o}2NaCl\)

3. \(2NaCl\underrightarrow{đpnc}2Na+Cl_2\)

4.\(2HBr+Cl_2\rightarrow2HCl+Br_2\)

\(2NaI_{\left(lạnh\right)}+Br_2\rightarrow2NaBr+I_2\)

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
26 tháng 3 lúc 17:09

Câu 3 : 

\(a) n_{Al} = a(mol) ; n_{Fe} = b(mol) \Rightarrow 27a + 56b =1 1,1(1)\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ n_{H_2} = 1,5a + b = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(2)\\ (1)(2) \Rightarrow a = 0,1 ; b = 0,15\\ \%m_{Al} = \dfrac{0,1.27}{11,1}.100\% = 24,32\%\\ \%m_{Fe} = 100\% -24,32\% = 75,68\%\)

\(b) n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,3.2 = 0,6(mol)\\ \Rightarrow m_{dd\ HCl} = \dfrac{0,6.36,5}{14,6\%} = 150(gam)\\ m_{dd\ sau\ pư} = m_{hỗn\ hợp} + m_{dd\ HCl} - m_{H_2} = 11,1 + 150 - 0,3.2 = 160,5(gam)\\ n_{AlCl_3} = a = 0,1(mol)\ ;\ n_{FeCl_2} = b = 0,15(mol)\\ C\%_{AlCl_3} = \dfrac{0,1.133,5}{160,5}.100\% =8,32\%\\ C\%_{FeCl_2} = \dfrac{0,15.127}{160,5}.100\% = 11,87\%\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
26 tháng 3 lúc 17:15

Câu 2 : 

\(2KMnO_4 + 16HCl \to 2MnCl_2 + 2KCl + 5Cl_2 + 8H_2O\\ Cl_2 + 2Na \xrightarrow{t^o} 2NaCl\\ 2NaCl \xrightarrow{đpnc} 2Na + Cl_2\\ Cl_2 + 2NaBr \to 2NaCl + Br_2\\ Br_2 + 2NaI \to 2NaBr + I_2\)

Câu 4 : 

\(2Na + 2HCl \to 2NaCl + H_2\\ 2K + 2HCl \to 2KCl + H_2\\ 2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2\\ 2K + 2H_2O \to 2KOH + H_2\\ n_{HCl} = \dfrac{a.C\%}{36,5} = \dfrac{a.C}{3650}(mol)\\ n_{H_2O} = \dfrac{a-a.C\%}{18} (mol)\)

Theo PTHH :

\(2n_{H_2} = n_{HCl} + n_{H_2O}\\ \Leftrightarrow 2.\dfrac{0,05a}{2} = \dfrac{a.C}{3650} + \dfrac{a-a.C\%}{18}\\ \Leftrightarrow 0,05 = \dfrac{C}{3650} + \dfrac{1-C\%}{18}\\ \Leftrightarrow C = 19,73\)

Vậy C% = 19,73%

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 3 lúc 19:36

Lời giải:

Gọi trung điểm $AC$ là $M$.
Theo định lý cos:

$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$. Mà theo đề thì $a=2c$ nên:

$\frac{-1}{2}=\cos 120^0=\frac{5c^2-b^2}{4c^2}$

$\Rightarrow b^2=7c^2$

Theo định lý đường trung tuyến:

$BM^2=\frac{c^2+a^2}{2}-\frac{b^2}{4}=\frac{c^2+4c^2}{2}-\frac{7c^2}{4}=\frac{3}{4}c^2$

$AM^2=(\frac{b}{2})^2=\frac{7}{4}c^2$

Từ những số tính toán ở trên suy ra:

$c^2+\frac{3}{4}c^2=\frac{7}{4}c^2\Leftrightarrow AB^2+BM^2=AM^2$ nên theo định lý Pitago đảo thì $ABM$ vuông tại $B$

$\Rightarrow \overrightarrow{u_{AB}}=\overrightarrow{n_{BM}}=(1,1)$

$\Rightarrow \overrightarrow{n_{AB}}=(1,-1)$

PTĐT $AB$: $(x-3)-(y-1)=0\Leftrightarrow x-y-2=0$

$B$ vừa thuộc đt $x+y-2=0$ vừa thuộc ĐT $x-y-2=0$ nên dễ tính $B(2,0)$
---------------------

Gọi tọa độ $C$ là $(t,t')$ thì tọa độ $M$ là $(\frac{3+t}{2}; \frac{t'+1}{2})$

Vì $M\in (x+y-2=0)$ nên: $\frac{3+t}{2}+\frac{t'+1}{2}=0\Leftrightarrow t'=-t$

Theo đề:

$a=2c\Leftrightarrow a^2=4c^2\Leftrightarrow (t-2)^2+(-t)^2=4[(3-2)^2+(1-0)^2]$

$\Leftrightarrow t=1\pm\sqrt{3}$

Vậy............

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le

[CUỘC THI TRÍ TUỆ VICE]

Trang fanpage của cuộc thi đã có gần 2k like và follow đó, bạn đã like để nhận tin mới nhất chưa?

Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

*Trả lời đúng và hay sẽ được nhận 1GP/câu trả lời nha ^^

---------------------------------------------

[Toán.C349-358 _ 8.3.2021]

Tài liệu để các bạn ôn tập hôm nay đây!

Đại số:

undefinedundefined

Hình học:

undefined

Sigma
8 tháng 3 lúc 22:44

Mò nghiệm bằng máy tính cũng may ra :))

Ta có \(x^5-x^4-x^3-11x^2+25x-14=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^4+x^3+x^2-9x+7\right)\).

Ta có \(x^4+x^3+x^2-9x+7=\left(x^2+\dfrac{1}{2}x-1\right)^2+\left(\dfrac{11}{4}x^2-8x+6\right)>0\).

Vậy x = 2 là nghiệm duy nhất của pt.

Bình luận (0)
Hồng Phúc
8 tháng 3 lúc 21:14

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
26 tháng 2 lúc 21:58

\(GS:n_{hh}=1\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=x\left(mol\right)\Rightarrow n_{O_3}=1-x\left(mol\right)\)

\(\overline{M}=32x+\left(1-x\right)\cdot48=36.8\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Rightarrow x=0.7\)

22.4 (l) có 0.7 mol O2 , 0.3 mol O3

10 (l) có 0.3125 mol O2 , 15/112 mol O3

\(\overline{M}=\dfrac{0.3125\cdot32+\left(\dfrac{15}{112}+a\right)\cdot48}{0.3125+\dfrac{15}{112}+a}=40\left(gmol\right)\)

\(\Rightarrow a=\dfrac{5}{28}\)

\(V_{O_3\left(ct\right)}=\dfrac{5}{28}\cdot22.4=4\left(l\right)\)

Chúc em học tốt !!

 
Bình luận (4)
Akai Haruma
16 tháng 2 lúc 1:35

Lời giải:Bổ sung ĐK: $a,b,c\geq 1$

Trước tiên ta sẽ bổ đề sau: Với $X,Y\geq 1$ thì:

$\sqrt{X-1}+\sqrt{Y-1}\leq \sqrt{XY}$

BĐT này có thể chứng minh dễ dàng bằng cách bình phương và biến đổi tương đương.

------------

Áp dụng BĐT trên vô bài toán ta có:

$\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}+\sqrt{c-1}\leq \sqrt{ab}+\sqrt{c-1}$

$=\sqrt{(ab+1)-1}+\sqrt{c-1}\leq \sqrt{c(ab+1)}$

Ta có đpcm.

Bình luận (0)
Lập_😘💗
1 tháng 2 lúc 13:51

Tại sao đeo khẩu trang có thể ngăn ngừa được bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp?

Khẩu trang khi sử dụng đúng loại và đúng cách có tác dụng ngăn ngừa được các tác nhân gây bệnh từ đường hô hấp của người mang mầm bệnh phát tán ra không khí và từ không khí vào đường hô hấp của người chưa bị nhiễm bệnh. Hiệu quả phòng ngừa sẽ cao hơn khi cả người mang mầm bệnh và người không mang mầm bệnh cùng sử dụng khấu trang.

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
1 tháng 2 lúc 14:40

1. Vì khẩu trang ý tế có nhiều lớp, ngăn không khí ô nhiễm và bụi bẩn lọt vào khoãng mũi đi vào phổi.

2.Theo mình thì có 3 loại: khẩu trang thông thường,khẩu trang n-95, khẩu trang có than hoạt tính. Khẩu trang n-95 được sử dụng trong môi trường ô nhiễm đặc biệt (Các bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân mắc Co-vid 19). Khẩu trang thông thường được sử dụng khá phổ biến đối với mọi người. Khẩu trang than hoạt tính có tính khử mùi, diệt khuẩn, lọc khí.

3.Đeo sao cho đúng mặt của khẩu trang tiếp xúc với da ( thông thường mặt ngoài có màu đậm)

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
1 tháng 2 lúc 14:54

1. Khẩu trang càng nhiều lớp thì khả năng lọc bụi càng cao

2. Có 2 loại khẩu trang y tế: bằng giấy và bông và một loại bằng vải cotton mềm. Tác dụng đều giúp bảo vệ mũi miệng khỏi bụi và dịch bênh nhưng khẩu trang y tế làm bằng giấy và bông có tác dụng tốt hơn

3. Đeo khẩu trang bằng cách đeo 2 quai vòng sau tai và chỉnh sao cho che kín mũi và miệng. Nên đeo khẩu trang thường xuyên, mua loại khẩu trang đúng chuẩn của y tế, thay khẩu trang ít nhất 1 lần/ngày

Đại dịch Covid19 lại tiếp tục bùng lên, mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe <3

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
18 tháng 1 lúc 11:48

Nước trên lá sen đều là những hạt tròn vo vì : 

Lá sen và lá của một số thực vật là chất không dính ướt. Khi giọt nước tiếp xúc với chất không dính ướt sẽ không chịu lực căng mặt ngoài. Khi đó lực hút giữa các phân tử nước với nhau hướng vào tâm khối nước làm nước co cụm lại. Vì lực hút bên trong khối nước được phân bố đều nên khối nước luôn tròn nhưng vẫn chịu lực hút trái đất ( trọng lực) và phản lực của lá nên hình dạng khối nước tròn và dẹt.

Bình luận (0)

Tóm lại chúng ta có thể hiểu  như sau lá sen không dính nước và khi nước vào lá sen thì không bị dính và cứ lăn lóc và giọt nước không phải chịu lực căng của mặt ngoài và các phân tử nước thì hút nhau và co lại và các lực hút trong khối nước  đấy  thường được phân bố đều nên tròn chịa . Và không phải nó cứ tròn vô vậy mà ló còn chịu tác dụng của bề mặt lá sen và trọng lực và các yếu tố khác nên nó thường như cái bánh bao hay quả trứng chứ không hẳn tròn.

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
18 tháng 1 lúc 20:24

Vì lá sen không thấm nước và các phân tử bề mặt hạt nước chịu sức hút của các phân tử nội bộ, sinh ra xu thế chuyển động hướng vào bên trong. Vậy là bề mặt của hạt nước sẽ cố hết sức co nhỏ lại. thể tích của hạt nước không biến đổi, chỉ có khi trở thành hình cầu thì bề mặt của nó mới nhỏ nhất. Cho nên hạt nước nhỏ liền biến thành giọt nước nhỏ hình cầu. 

Bình luận (0)
Danh sách nhận thưởng hàng tuần Danh sách nhận thưởng hàng tháng