Các chuyên đề môn Công nghệ

Công nghệ lớp 10

Công nghệ trồng trọt Chủ đề 1. Giới thiệu chung về trồng trọt Chủ đề 2. Đất trồng Chủ đề 3. Phân bón Chủ đề 4. Công nghệ giống cây trồng Chủ đề 5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng Chủ đề 6. Kĩ thuật trồng trọt Chủ đề 7. Trồng trọt công nghệ cao Chủ đề 8. Bảo vệ môi trưởng trong trồng trọt Thiết kế và công nghệ Chủ đề 1. Khái quát về công nghệ Chủ đề 2. Đổi mới công nghệ Chủ đề 3. Về kĩ thuật cơ sở Chủ đề 4. Về kĩ thuật ứng dụng Chủ đề 5. Thiết kế kĩ thuật Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt Chăn nuôi thuỷ sản đại cương Chương I : Giới thiệu chung về trồng trọt Bảo quản, chế biến nông, lâm Chương II : Đất trồng Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Chương III : Phân bón Tổ chức và quản lí doanh nghiệp Chương IV : Công nghệ giống cây trồng Ôn tập cuối năm Chương V : Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng Chương VI : Kĩ thuật trồng trọt Chương VII : Trồng trọt công nghệ cao Chương VIII : Bảo vệ môi trường trong trồng trọt Chuyên đề 1 : Công nghệ sinh học trong trồng trọt Chuyên đề 2 : Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh Chuyên đề 3 : Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGap Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ Chương I : Đại cương về công nghệ Chương II : Vẽ kĩ thuật Chương III : Thiết kế kĩ thuật Chuyên đề 1 : Vẽ và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính Chuyên đề 2 : Thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh Chuyên đề 3 : Nghề nghiệp STEM

Công nghệ lớp 5

Công nghệ lớp 4

Công nghệ lớp 3

Công nghệ lớp 2

Công nghệ lớp 1