Các chuyên đề môn Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên lớp 12

Khoa học tự nhiên lớp 11

Khoa học tự nhiên lớp 10

Khoa học tự nhiên lớp 7

Bài mở đầu Lời nói đầu Mở đầu Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hoá học CHƯƠNG I - Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chủ đề 1. Nguyên tử- Nguyên tố hoá học- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học CHƯƠNG II - Phân tử. Liên kết hoá học Chủ đề 2: Phân tử Chủ đề 3: Phân tử CHƯƠNG III - Tốc độ Chủ đề 3. Tốc độ Chủ đề 4: Tốc độ CHƯƠNG IV - Âm thanh Chủ đề 4. Âm thanh Chủ đề 5: Âm thanh CHƯƠNG V - Ánh sáng Chủ đề 5. Ánh sáng Chủ đề 6: Ánh sáng CHƯƠNG VI - Từ Chủ đề 6. Từ Chủ đề 7: Tính chất từ của chất CHƯƠNG VII - Trao đổi chất và quá trình chuyển hoá năng lượng ở sinh vật Chủ đề 7. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật CHƯƠNG VIII - Cảm ứng ở sinh vật Chủ đề 8. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật CHƯƠNG IX - Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Chủ đề 9. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật CHƯƠNG X - Sinh sản ở sinh vật Chủ đề 10. Sinh sản ở sinh vật Chủ đề 11: Sinh sản ở sinh vật Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất Chủ đề 12: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Khoa học tự nhiên lớp 6

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mở đầu Chủ đề 2: Các phép đo CHƯƠNG II. CHẤT QUANH TA Chủ đề 1: Các phép đo Chủ đề 3: Các thể của chất CHƯƠNG III. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG Chủ đề 2: Các thể của chất Chủ đề 4. Oxygen và không khí Chủ đề 3: Oxygen và không khí CHƯƠNG IV- HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm CHƯƠNG V. TẾ BÀO Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực- thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng Chủ đề 6: Hỗn hợp Chủ đề 5: Chất tinh khiết- Hỗn hợp- Phương pháp tách các chất Chủ đề 7: Tế bào CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ Chủ đề 6: Tế bào- Đơn vị cơ sở của sự sống Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể Chủ đề 9: Lực CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống Chủ đề 10: Năng lượng CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG Chủ đề 9: Lực Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng: hệ Mặt Trời và Ngân Hà CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời

Khoa học tự nhiên lớp 5

Khoa học tự nhiên lớp 4

Khoa học tự nhiên lớp 3

Khoa học tự nhiên lớp 2

Khoa học tự nhiên lớp 1