\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}-\dfrac{1}{15}-\dfrac{1}{16}\right)=0\)

=>x-3=0

hay x=3

Bình luận (0)
Incognito

a: \(\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{2}{3}\right)\cdot\dfrac{5}{6}=\dfrac{-4}{15}+\dfrac{2}{5}=\dfrac{-4+6}{15}=\dfrac{2}{15}\)

=>x-2/3=4/25

hay x=62/75

b: \(\Leftrightarrow x+\dfrac{1}{9}=\dfrac{2}{45}\)

=>x=2/45-1/9=2/45-5/45=-3/45=-1/15

c: \(\dfrac{17}{18}-\left(x+\dfrac{7}{12}\right)=\dfrac{1}{9}\)

=>x+7/12=17/18-1/9=17/18-2/18=15/18=5/6

=>x=5/6-7/12=10/12-7/12=1/4

d: \(\Leftrightarrow\left(x+\dfrac{13}{21}\right)\cdot\dfrac{7}{12}=\dfrac{13}{15}-\dfrac{7}{10}=\dfrac{26-21}{30}=\dfrac{1}{6}\)

=>x+13/21=1/6:7/12=1/6x12/7=12/42=2/7

=>x=2/7-13/21=-1/21

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
4 phút trước

undefined

undefined

Bình luận (0)
Ngọc Linh
7 phút trước

Ta có: \(2x^3-1=15\Leftrightarrow x^3=8\Rightarrow x=2\)

\(\Rightarrow\dfrac{18}{9}=\dfrac{y-25}{16}=\dfrac{z+9}{25}\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{y-25}{16}=2\Rightarrow y=57\\\dfrac{z+9}{25}=2\Rightarrow z=41\end{matrix}\right.\)

Vậy \(B=x+y+z=2+57+41=100\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
6 phút trước

`2x^3-1=15=>2x^3=16=>x^3=8=>x=2`

Có:`[x+16]/9=[y-25]/16`

`=>[2+16]/9=[y-25]/16=>y=57`

Có:`[x+16]/9=[z+9]/25`

`=>[2+16]/9=[z+9]/25=>z=41`

Ta có:`B=x+y+z=2+57+41=100`

Bình luận (0)
Doraemon2611
8 phút trước

`a)-2/5+5/6(x-2/3)=-4/15`

`5/6(x-2/3)=-4/15+2/5=2/15`

`x-2/3=2/15:5/6=4/25`

`x=4/25+2/3=62/75`

__________________________________________________________

`b)-x-1/9=-2/45`

`-x=-2/45+1/9`

`-x=1/15`

`x=-1/15`

__________________________________________________________

`c)17/18-(x+7/12)=1/9`

`x+7/12=17/18-1/9=5/6`

`x=5/6-7/12=1/4`

__________________________________________________________

`d)13/15-(13/21+x)xx7/12=7/10`

`(13/21+x)xx7/12=13/15-7/10=1/6`

`13/21+x=1/6:7/12=2/7`

`x=2/7-13/21=-1/3`

Bình luận (0)

a: \(\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{2}{3}\right)\cdot\dfrac{5}{6}=\dfrac{-4}{15}+\dfrac{2}{5}=\dfrac{-4+6}{15}=\dfrac{2}{15}\)

=>x-2/3=4/25

hay x=62/75

b: \(\Leftrightarrow x+\dfrac{1}{9}=\dfrac{2}{45}\)

=>x=2/45-1/9=2/45-5/45=-3/45=-1/15

c: \(\dfrac{17}{18}-\left(x+\dfrac{7}{12}\right)=\dfrac{1}{9}\)

=>x+7/12=17/18-1/9=17/18-2/18=15/18=5/6

=>x=5/6-7/12=10/12-7/12=1/4

d: \(\Leftrightarrow\left(x+\dfrac{13}{21}\right)\cdot\dfrac{7}{12}=\dfrac{13}{15}-\dfrac{7}{10}=\dfrac{26-21}{30}=\dfrac{1}{6}\)

=>x+13/21=1/6:7/12=1/6x12/7=12/42=2/7

=>x=2/7-13/21=-1/21

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
6 phút trước

`#ava`

Bài `4` : Tìm `x:`

`a)-2/5+5/6(x-2/3)=-4/15`

`5/6(x−2/3)=−4/15+2/5`

`5/6(x−2/3)=−4/15+6/15`

`5/6(x−2/3)=2/15`

`x−2/3=2/15:5/6`

`x−2/3=12/75`

`x=12/75+2/3`

`x=62/75`

`b)−x−1/9=−2/45`

`−x=−2/45+1/9`

`−x=1/15`

`->x=−1/15`

`c)17/18−(x+7/12)=1/9`

`x+7/12=17/18−1/9`

`x+7/12=5/6`

`x=5/6−7/12`

`x=1/4`

`d)13/15-(13/21+x).7/2=7/10`

`(13/21+x).7/12=1/6`

`13/21+x=2/7`

`x=-1/3`

Bình luận (0)
trần thùy
6 phút trước

Giúp tui vớiiiiiiiiiiii!SOS!

Bình luận (0)
Ang nguyễn ava
13 phút trước

`#ava`

Pháp: \(1294246 : 59 , 2 ≈ 21862 ( U S D /\)người\()\)

Đức : \(1872992 : 82 , 2 ≈ 22786 ( U S D /\)người\()\)

Ba Lan:\(157585 : 38 , 6 ≈ 4083 ( U S D /\)người\()\)

CH Séc:\(50777 : 10 , 3 ≈ 4930 ( U S D /\)người\()\)

___________________________________

Cách tính thu nhập bình quân đầu người : 

\(\dfrac{\text{Chỉ số GDP ( tổng sản phẩm trong nước ) }}{\text{Dân số cả nước }}\left(\dfrac{USD}{Người}\right)\)
Bình luận (0)