Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (23:26)

Đề thiếu rồi bạn

Bình luận (0)
Lợn không béo
7 giờ trước (20:35)

B

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:49)

Chọn A

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
7 giờ trước (20:27)

If ... Then ... Else là:

A.

Một khai báo

B.

Vòng lặp không xác định

C.

Câu lệnh điều kiện

D.

Vòng lặp xác định

Bình luận (0)
Lee Hà
7 giờ trước (20:27)

C. Câu lệnh đk

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:49)

Chọn C

Bình luận (0)
Sơn Mai Thanh Hoàng
7 giờ trước (20:22)

A

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (20:22)

Chọn A

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
7 giờ trước (20:22)

A

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (20:07)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long a,b;

char st;

int main()

{

cin>>a>>b;

cout<<"Nhap phep tinh:"; cin>>st;

if (st=='+') cout<<a+b;

if (st=='-') cout<<a-b;

if (st=='*') cout<<a*b;

if (st=='/') cout<<a/b;

return 0;

}

Bình luận (1)
MinhLe
9 giờ trước (19:08)

Program HOC24;

var i: byte;

t: longint;

begin

t:=1;

for i:=1 to 50 do t:=t*i;

write('Ket qua la: ',t);

readln

end.

Bình luận (0)
Thái Hưng Mai Thanh
9 giờ trước (18:41)

Tham khảo:

Program bai_tap;

Uses crt;

Var i:integer;

Begin

clrscr;

For i:=1 to 50 writeln(i);

readln;

End.

Bình luận (0)
Long Sơn
10 giờ trước (17:54)

Tưởng là cách chèn như nhau mà

Bình luận (0)
Đỗ Thành Trung
10 giờ trước (17:56)

nhiều lắm ko kể ra đc

Bình luận (0)
MinhLe
9 giờ trước (19:09)

Program HOC24;

var i: byte;

t: integer;

begin

t:=0;

for i:=10 to 20 do t:=t-i;

write('Ket qua la: ',t);

readln

end.

Bình luận (0)
Lương Đại
11 giờ trước (16:41)

Program Tínhsotunhien;

User Crt;

Var i, tich: longint

Begin

Clrscr;

tich : = 1 , i: = 1

While tich <= 20 do

Begin

Tich: =tich*i;

End;

Writeln('ketqua,'tich);

Readln;

End.

Bình luận (0)
anime khắc nguyệt
11 giờ trước (16:41)

tham khảo : 

Program Tinhsotunhien;
Uses Crt;
Var i, Tich: longint;
Begin
Clrscr;
Tich:=1; i:=1;
While Tich <= 20 do
Begin
Tich:=Tich*i;
End;
Writeln('Ket qua',Tich);
Readln;
End.

 

Bình luận (0)
NgocTuan

Bài 2. Viết chương trình nhập vào một xâu bất kỳ. In ra màn hình xâu đó sau khi đã xóa hết
ký tự trắng dư thừa. Ký tự trắng dư thừa (hay còn gọi là dấu cách, ký tự trống) là ký
tự trắng xuất hiện ở trước từ đầu tiên của xâu, sau từ cuối cùng của xâu và giữa các
từ cách nhau nhiều hơn 1 ký tự trắng.
Ví dụ: Giả sử * là ký tự trắng.
Cho xâu: ’**xin***chao**’. =&gt; Xâu sau khi được xử lý ’xin*chao’
Gợi ý:
Kiểm tra phần tử trong xâu có phải là ký tự trắng hay không? Nếu đúng thì xóa ký tự trắng đó
cho đến khi không còn ký tự trắng ở đầu xâu.
Kiểm tra từ đầu đến cuối xâu, nếu có 2 ký tự trắng liên tiếp =&gt; Xóa đi 1 ký tự trắng, thự hiện
công việc xóa cho đến khi giữa các từ trong xâu chỉ cách nhau 1 ký tự trắng.
Sau khi xử lý các ký tự trắng dư thừa ở đầu xâu, giữa xâu. Ta xử lý tiếp ký tự trắng dư thừa ở
cuối xâu bằng cách kiểm tra ký tự cuối cùng có phải là ký tự trắng hay không. Nếu đúng thì xóa
cho đến khi ký tự cuối cùng của xâu không phải là ký tự trắng.
B1: Khai báo.
B2: Nhập xâu bất kỳ.
B3: Xoá ký tự trắng dư thừa
B3.1: Xoá ký tự trắng dư thừa xuất hiện ở đầu tiên của xâu (nếu có).
Chừng nào ký tự đầu tiên trong xâu là ký tự trắng =&gt; xoá ký tự trắng đó cho đến khi đầu xâu
không phải là ký tự trắng.
B3.2: Xoá ký tự trắng dư thừa cuối cùng của xâu (nếu có).
Chừng nào trong xâu xuất hiện 2 ký tự trắng trong xâu =&gt; xoá đi 1 ký tự trắng dư thừa.
B3.3: Xoá ký tự trắng dư thừa giữa các từ (nếu có).
Chừng nào ký tự cuối cùng là ký tự trắng =&gt; Xoá đi ký tự đó.
B4: In ra kết quả

Nguyễn Lê Phước Thịnh
8 giờ trước (20:08)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

string st;

int d,i;

int main()

{

getline(cin,st);

d=st.length();

for (i=0; i<=d-1; i++)

if ((st[i]==' ') and (st[i+1]=' ')) st.erase(i,1);

cout<<st;

return 0;

}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 giờ trước (12:11)

1: 

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long x,i,n,t;

int main()

{

cin>>n;

t=0;

for (i=1; i<=n; i++)

{

cin>>x;

if (x%2==0) t=t+x;

}

cout<<t;

return 0;

}

2: 

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long x,n,i,dem;

int main()

{

cin>>n;

dem=0;

for (i=1; i<=n; i++)

{

cin>>x;

if (x<0) dem++;

}

cout<<dem;

return 0;

}

Bình luận (1)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)