....
13 phút trước

d

Bình luận (2)
Adrien Hoan
13 phút trước

A

Bình luận (2)
....
1 giờ trước (15:00)

Anser reply image

 
Bình luận (0)
Long Sơn
1 giờ trước (14:57)

1100

Bình luận (1)
Long Sơn
1 giờ trước (15:05)

hình như trong sách dạy mà bạn?

Bình luận (1)
....
1 giờ trước (14:52)

Program Munn;

Uses crt;

Var h,m,n,C:real;

Begin

Write ('Nhap canh 1');

Readln (h);

Write ('Nhap canh 2');

Readln (m);

Write ('Nhap canh 3');

Readln (n);

C:=h+m+n;

Writeln ('Chu vi hinh tam giac do la',C);

Readln;

End.

Bình luận (0)
Long Sơn
2 giờ trước (14:40)

B

Bình luận (0)
Adrien Hoan
2 giờ trước (14:41)

B

Bình luận (0)
N           H
2 giờ trước (14:35)

B

Bình luận (0)
Long Sơn
2 giờ trước (14:35)

B

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Quỳnh
2 giờ trước (14:36)

B. Hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ: thuthanh@gmail.com

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN