leminhphuc
Xem chi tiết
leminhphuc
Xem chi tiết
leminhphuc
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
Name
3 giờ trước (16:16)

hmm

 

Bình luận (0)
Thái Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Team LCPT
2 giờ trước (16:51)

Uses crt;

var n: integer;

begin clrscr;

Writeln('Nhap vao so nguyen N: '); readln(n);

readln;

end.

 

Bình luận (0)
camcon
Xem chi tiết
Chubby Bear
Xem chi tiết
Nhật Văn
22 giờ trước (21:07)

kh đổi đc nha bn

Bình luận (0)
Chubby Bear
Xem chi tiết
Bear
5 giờ trước (13:27)

loading...

Bình luận (0)
Minh Nguyệt Điêu
Xem chi tiết
Thuan Cao
21 giờ trước (21:30)

- Cú pháp: for <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Giải thích:

   + Từ khóa: for, to, do

   + Biến đếm: kiểu nguyên

   + Giá trị đầu, giá trị cuối: giá trị nguyên (giá trị đầu < giá trị cuối)

   + Câu lệnh trong vòng lặp không làm thay đổi giá trị của biến đếm

   + Số lần lặp: giá trị đầu - giá trị cuối + 1

- Hoạt động:

   + Biến điếm sẽ nhận giá trị bằng giá trị đầu

   + Sau mỗi vòng lặp, biến đếm tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối thì kết

      thúc lệnh lặp

Ví dụ:

       for i:= 1 to 5 do write('Tin hoc');

 

Bình luận (0)
Xem chi tiết