nguyễn an phát
19 phút trước

program tim_uoc;

uses crt;

var i,n,tong:integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n:');readln(n);

i:=1;tong:=0;

writeln('cac uoc cua ',n,' la:');

while i<=n do

if n mod i=0 then

begin

write(i:3);

inc(i);

end;

writeln;

i:=1;writeln('cac uoc chan:');

while i<=n do

begin

if n mod i=0 then 

begin

if i mod 2=0 then write(i:3);

tong:=tong+i;

end;

end;

writeln;

write('tong cac uoc chan:',tong);

readln;

end.

Bình luận (0)
|DREAM ON A BOAT|
54 phút trước

là những người điều hành trang học và cũng giúp trả lời câu hỏi

 

Bình luận (2)

Là "Quản trị viên"

Thật sự quyền lực rất cao.

Bình luận (0)
Trọng Quang.
1 giờ trước (19:53)

phần đọc tự viết

 for i:=j to n do 

 b[i+1]:=a[i];

for i:=1 to j do write(g,a[i]);

write(g,M);

for i:=j+1 to n+1 do 

 write(g,b[i]);

Bình luận (0)
Trúc Giang
4 giờ trước (17:28)

*Mở văn bản

File → Open → Chọn văn bản muốn mở → Open

*Lưu văn bản

File → Save as → Đặt tên cho văn bản → Save

Bình luận (0)
Hoàng Ngọc Quang Minh
7 giờ trước (14:34)

3/8 , 5/6  đó bn ghi như mình là ok

Bình luận (0)
Hoàng Nguyễn
7 giờ trước (14:34)

Trong Microsoft Word: Vào Insert -> Equation -> Insert New Equation -> Fraction

Bình luận (0)
Sáng Hương
1 giờ trước (20:00)

ờ thì cũng đc, nhưng tớ vẫn thích viết theo hàng dọc cho nó dễ nhìn!

Bình luận (0)
Nguyễn Liên
11 giờ trước (10:22)

a)

var a:array[1..100] of longint;

      n,i,max,d:longint;

begin

read(n);

for i:=1 to n do

write('nhap chieu cao, don vi cm');read(a[i]);

b) max:=a[1];

for i:=2 to n do

if a[i]>max then max:=a[i];

writeln('ban cao nhat cao',max);

c) for i:=1 to n do

if a[i]>160 then d:=d+1;

write('so ban cao hon 160 cm la: ',d);

end.

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN