nguyễn công
5 giờ trước (12:37)

bạn lên level 8 sẽ có 10 coin càng về sau coin càng nhiều nha bn

bấm vào hình tròn màu xanh của mk đi sẽ rõ

Bình luận (1)
Gút - boi :)) 🌌
7 giờ trước (10:09)

spam là pay acc

Bình luận (0)

bình tĩnh

Bình luận (0)
MinhLe
8 giờ trước (9:48)

Program HOC24;

var S,i: integer;

begin

s:=0;

for i:=22 to 121 do s:=s+i;

write('S= ',s);

readln

end.

Bình luận (0)
MinhLe
8 giờ trước (9:52)

Program HOC24;

var i,n: integer;

function nt(x: longint): boolean;

var j: longint;

begin

nt:=true;

if (x=2) or (x=3) then exit;

nt:=false;

if (x=1) or (x mod 2=0) or (x mod 3=0) then exit;

j:=5;

while j<=trunc(sqrt(x)) do

begin

if (x mod j=0) or (x mod (j+2)=0) then exit;

j:=j+6;

end;

nt:=true;

end;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

write('Cac uoc nguyen to cua ',n,' la: ');

for i:=1 to n do if (n mod i=0) and nt(i) then write(i,' ');

readln

end.

Bình luận (0)
Âm thầm bên em
21 giờ trước (20:07)

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Insert  Equation

Bước 2: Tại Equation, chọn Insert New Equation

Bước 3: Trong thanh Equation Tools, chọn Fraction. Một cửa sổ các mẫu phân số hiện ra, click chuột vào để chọn mẫu phân số bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Sau đó nhập dữ liệu bạn muốn vào công thức sẵn có để hoàn tất các bước viết phân số trong Powerpoint.

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
22 giờ trước (19:27)

If (45 mod 3)=0 then x:=x+2; -> x=3+2=5

If x>10 then x:x=x+10; -> x=5 (5<10)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN