Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 390
Điểm GP 37
Điểm SP 667

Người theo dõi (34)

Đang theo dõi (45)