Sigma
20 giờ trước (20:59)

Ủa phép tổ hợp có được tính không nhỉ?

\(C^3_{3!}-3=17\).

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
21 giờ trước (19:38)

Hóng các cao nhân @@

Bình luận (2)
Quang Nhân
21 giờ trước (19:40)

\(\left(3\cdot3\cdot3\right)-\dfrac{3}{3}-\left(3+3+3\right)=17\)

Bình luận (2)
Quang Nhân
18 tháng 1 lúc 15:48

Chất màu thường là muối clorua kim loại thích hợp như Stronti (đỏ cam), Natri (vàng) hoặc đồng (xanh). Qua nghiên cứu của các nhà hóa học, mỗi một kim loại khi đốt sẽ cho ra một màu sắc khác nhau trên ngọn lửa.

Thành phần hóa học của pháo hoa : 

Nhiên liệu gọi là ‘star” để đốt, thường dựa trên nền kim loại, bột kim loại, bột màu đen, một dạng thuốc súng (hỗn hợp của lưu huỳnh, than và kali nitrat)

-  Chất oxy hóa được dùng để tạo ra Oxy để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Những chất thường được sử dụng là các perchlorate (ClO4–), clorat (ClO3–) hoặc nitrat (NO3–), nhưng cũng có thể có chứa cromat (CrO42-) hoặc oxit (ví dụ: Cu2O, Fe3O4, ZnO2)

-  Chất kết dính (sure)để liên kết mọi thứ lại với nhau chẳng hạn như gum hoặc nhựa. Các chất này thường có dạng hợp chất hữu cơ, thường là dextrin, sau đó có thể hoạt động như một nhiên liệu sau khi đánh lửa. Chất nhựa được thêm vào pháo hoa để giữ các thành phần với nhau, ngoài ra giảm độ nhạy cảm cho cả việc sốc và tác động.

- Clo tạo ra phản ứng truyền tải màu sắc của kim loại, tăng cường cường độ màu. Các kim loại nhóm II như Strontium ít được dùng thường xuyên hơn, vì người ta cho rằng kim loại (I) clorua (ví dụ: SrCl) tạo ra màu chứ không phải là ion kim loại nhóm (II) (ví dụ: SrCl2).

 

  
Bình luận (0)
Công chúa cầu vồng
18 tháng 1 lúc 21:23

Chất màu thường là muối clorua kim loại thích hợp như Stronti (đỏ cam), Natri (vàng) hoặc đồng (xanh). Qua nghiên cứu của các nhà hóa học, mỗi một kim loại khi đốt sẽ cho ra một màu sắc khác nhau trên ngọn lửa.

Thành phần hóa học của pháo hoa : 

Nhiên liệu để đốt thường dựa trên nền kim loại, bột kim loại, bột màu đen, một dạng thuốc súng (hỗn hợp của lưu huỳnh, than và kali nitrat)

-  Chất oxy hóa được dùng để tạo ra Oxy để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Những chất thường được sử dụng là các perchlorate (ClO4–), clorat (ClO3–) hoặc nitrat (NO3–), nhưng cũng có thể có chứa cromat (CrO42-) hoặc oxit (ví dụ: Cu2O, Fe3O4, ZnO2)

-  Chất kết dính để liên kết mọi thứ lại với nhau chẳng hạn như gum hoặc nhựa. Các chất này thường có dạng hợp chất hữu cơ, thường là dextrin, sau đó có thể hoạt động như một nhiên liệu sau khi đánh lửa. Chất nhựa được thêm vào pháo hoa để giữ các thành phần với nhau, ngoài ra giảm độ nhạy cảm cho cả việc sốc và tác động.

- Clo tạo ra phản ứng truyền tải màu sắc của kim loại, tăng cường cường độ màu. Các kim loại nhóm II như Strontium ít được dùng thường xuyên hơn

Bình luận (0)
Lê Ngọc Vy
19 tháng 1 lúc 19:49

Chất màu thường là muối clorua kim loại thích hợp như Stronti (đỏ cam), Natri (vàng) hoặc đồng (xanh). Qua nghiên cứu của các nhà hóa học, mỗi một kim loại khi đốt sẽ cho ra một màu sắc khác nhau trên ngọn lửa.

Thành phần hóa học của pháo hoa : 

Nhiên liệu để đốt thường dựa trên nền kim loại, bột kim loại, bột màu đen, một dạng thuốc súng (hỗn hợp của lưu huỳnh, than và kali nitrat)

-  Chất oxy hóa được dùng để tạo ra Oxy để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Những chất thường được sử dụng là các perchlorate (ClO4–), clorat (ClO3–) hoặc nitrat (NO3–), nhưng cũng có thể có chứa cromat (CrO42-) hoặc oxit (ví dụ: Cu2O, Fe3O4, ZnO2)

-  Chất kết dính để liên kết mọi thứ lại với nhau chẳng hạn như gum hoặc nhựa. Các chất này thường có dạng hợp chất hữu cơ, thường là dextrin, sau đó có thể hoạt động như một nhiên liệu sau khi đánh lửa. Chất nhựa được thêm vào pháo hoa để giữ các thành phần với nhau, ngoài ra giảm độ nhạy cảm cho cả việc sốc và tác động.

- Clo tạo ra phản ứng truyền tải màu sắc của kim loại, tăng cường cường độ màu. Các kim loại nhóm II như Strontium ít được dùng thường xuyên hơn

Bình luận (0)
Cái Ngọc Thùy Phương
21 tháng 3 2020 lúc 10:40

1. is listening

2. rains

3. works / isn't working

4. is running / want

5. speaks / comes

6. is coming/ is meeting

7. you usually go/ will stay

8. held/ smelt

9. is snowing / snows

10. swims/ doesn't run

Bình luận (0)
buồn tẻ
9 tháng 11 2020 lúc 14:18

1. is listening

2.rains

3.Works / isn't working

4.is running / want

5.speaks /comes

6.is coming / is meeting

7.you usuallygo 

8.held/ smelt

9.is snowwing/ snow

10.swims/doesn't

mình cùng chung ý kiến với bn kia 

chúc bn học tốt : )))

Bình luận (0)
Lâm Đang Đi Học
18 tháng 12 2020 lúc 16:57

:V

 

Bình luận (0)
Đỗ Viết Ngọc Cường
20 tháng 7 2018 lúc 21:22

bạn thấy mình rảnh ko

Bình luận (0)
Đỗ Viết Ngọc Cường
20 tháng 7 2018 lúc 21:24

cũng hay đại chứ bộ

bạn hít drama chưa hoc 24 drama

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/637080.html

Bình luận (0)
Thu Trang Phạm
20 tháng 7 2018 lúc 21:48

Gần giống mấy ông nhà xuất bản đi quảng cáo sách cho người ta mua

Bình luận (0)
Thảo Candy

Rewrite each sentence, beginning as shown 1- I didn’t have an umbrella with me so I got wet. I wouldn’t…………………………… 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone. Unless……………………………….. 3- In the snowy weather we don’t go to school. If……………………………………… 4- Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table. If………………… 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. If you……………………….. 6- Make me some coffee, and I’ll give you some sweets. If…………………………….. 7- If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her. Unless………. 8- If you see Peter, tell him he should be here at 8 00. Should………………………… 9- I wouldn’t accept if you ask me to marry you. If you were………………………… 10- What would you do if there were an earthquake? Supposing…………………… 11- If you do the shopping, I’ll cook lunch. You…………………………………………. 12-What would you do if you found some buried treasure? If you were…………….. 13- If Paul hadn’t been interested, the project would have been abandoned. But for…. 14- If by any chance you find my wallet, could you let me know? If you happen…….. 15- I might be late. If so, start without me. If I…………………………………………… 16- The fire was brought under control thanks to the night watch-man. If it hadn’t…... 17- Dick is in prison because a detective recognized him. If a…………………………... 18- If you want my advice, I’d think twice about buying a car like that. If I……………. 19- If the painting is finished by Saturday, we’ll pay you extra. Finish………………… 20- Getting up early makes me feel hungry. If ………………………………………….. 21- Please don’t eat in the classroom. I’d rather…………………………………… 22- I think we should leave now. I think it’s time………………………………. 23- What a pity we ate all the food. If only we………………………………………….. 24- It’s a shame we don’t have a TV. I wish………………………………………………

Phạm Linh Phương
16 tháng 7 2018 lúc 14:55

Rewrite each sentence, beginning as shown 1- I didn’t have an umbrella with me so I got wet.

I wouldn’t……have gotten wet if i had an umbrella……………………… 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone. Unless…you leave me alone i will call the police…………………………….. 3- In the snowy weather we don’t go to school. If………it didn't snow, we could go to school……………………………… 4- Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table. If……Jack helped me, I would have been able to move this table…………… 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. If you…… drink too much coffee, you can't sleep………………….. 6- Make me some coffee, and I’ll give you some sweets. If………you make me some coffee, I will give you some sweets…………………….. 7- If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her. Unless you had told me about Sue's hair, I wouldn't have noticed her………. 8- If you see Peter, tell him he should be here at 8 00.

Should…you see Peter, tell him he should be here at 8.00……… 9- I wouldn’t accept if you ask me to marry you. If you were… to ask me to marry,I wouldn't accept you…………………… 10- What would you do if there were an earthquake? Supposing…… there was an aearthquake, what would you do ?……………… 11- If you do the shopping, I’ll cook lunch.

You………do the shopping, I will cook lunch.…………………………………. 12-What would you do if you found some buried treasure? If you were……to find some buried treasure, what would you do ?……….. 13- If Paul hadn’t been interested, the project would have been abandoned.

But for…Paul's interest, the projec would have been abandoned...... 14- If by any chance you find my wallet, could you let me know? If you happen… to find my wallet, could you let me know ?….. 15- I might be late. If so, start without me.

If I…am late, start without me.… 16- The fire was brought under control thanks to the night watch-man. If it hadn’t… it hadn’t been for the night-watchman's help, the fire would have out of control... 17- Dick is in prison because a detective recognized him. If a……… detective had not recognized him, Dick would not in prison…………………... 18- If you want my advice, I’d think twice about buying a car like that. If I…… were you, I’d think twice about buying a car like that.... 19- If the painting is finished by Saturday, we’ll pay you extra. Finish………………… 20- Getting up early makes me feel hungry.

If ……I get up early,I will feel hủngy…………………………………….. 21- Please don’t eat in the classroom.

I’d rather……not eat in the classroom……………………………… 22- I think we should leave now.

I think it’s time……I was leaving…………………………. 23- What a pity we ate all the food.

If only we…… had not eaten all the food…………………………………….. 24- It’s a shame we don’t have a TV.

I wish………………………………………………

Bình luận (1)
Akai Haruma
15 tháng 7 2018 lúc 17:41

Bạn viết lại công thức của $f(x)$ trường hợp \(x<1, x\neq 0\) hộ mình với

Bình luận (1)
Giàu Hà
23 tháng 6 2019 lúc 13:31
https://i.imgur.com/PxDCge0.jpg
Bình luận (0)
Phạm Hoàng Phương

Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Violet
25 tháng 6 2018 lúc 15:37

* Yêu cầu về hình thức

- Đoạn văn khoảng 200 chữ.

- Trình bày rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.

* Yêu cầu về nội dung: Bài làm của học sinh đảm bảo những ý chính sau:

1. Giải thích:

- Sứ mệnh là vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

- Tiềm lực đất nước là những sức mạnh vốn có, tiềm tàng của đất nước về cả nhân lực và vật lực như tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh trí tuệ con người. Tiềm lực đất nước còn là những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước được xây dựng và phát triển suốt chiều dài lịch sử.

- Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả, sáng tạo những tiềm lực ấy.

=> Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về môi trường tự nhiên, văn hóa – xã hội của đất nước.

2. Vì sao phải đánh thức tiềm lực đất nước?

- Vì nguồn tài nguyên của đất nước giàu có, chưa được khai thác hết hoặc được khai thác nhưng không hợp lí.

- Vì tài nguyên con người là tài nguyên vốn quý nhất nhưng chưa được sử dụng có hiệu quả.

3. Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của cá nhân trong thực tiễn ngày nay

- Ý thức về tiềm lực vô tận của đất nước để sử dụng một cách hiệu quả.

- Giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.

- Tự phát triển năng lực bản thân, nâng cao trình độ của chính mình để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

(Có dẫn chứng cụ thể)

- Học sinh trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân, có thể làm theo hướng sau:

+ Nhìn nhận đúng về tiềm lực của đất nước, con người Việt Nam hiện nay.

Thuận lợi: Về tự nhiên - thiên nhiên đất nước có nhiều tài nguyên đất đai, biển, khoáng sản. Kinh tế - xã hội đang trong thời kì hội nhập, đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Khó khăn: Nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xảy ra nhiều thiên tai, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn trong thời buổi hội nhập...

+ Ý thức sứ mệnh, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân trong tư cách người công dân của đất nước:

Trong môi trường tự nhiên: đấu tranh bảo vệ tự nhiên, giữ gìn môi trường lành mạnh, trong sạch…

Trong môi trường văn hóa – xã hội: con người cần sống tốt, sống đẹp, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hòa nhập nhưng không hòa tan, không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc…

4. Phản đề

- Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn “ngủ yên”.

- Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình nhưng vẫn còn không ít người sống không có lí tưởng, sống ích kỉ, làm chậm sự phát triển của đất nước.

5. Bài học hành động và liên hệ bản thân

- Là thế hệ tương lai của đất nước, em đã và đang làm gì để đánh thức tiềm lực của đất nước.

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
25 tháng 6 2018 lúc 15:48

* Phương pháp: Sử dụng các thao tác lập luận để tạo lập một đoạn văn nghị luận (bàn luận, so sánh, tổng hợp,…)

* Cách giải:

 Yêu cầu về hình thức:

Viết đúng 01 đoạn văn khoảng 200 từ.

Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

Hiểu đúng yêu cầu của đề, có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận.

 Yêu cầu về nội dung:

1. Giải thích

Tiềm lực đất nước là sức mạnh nội tại, tiềm tàng của đất nước, về cả nhân lực, vật lực (tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh con người); ngoài ra còn có thể là sức mạnh phi vật thể ( giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử)

Đánh thức tiềm lực đất nước là khơi dậy, vận dụng có hiệu quả sáng tạo những tiềm lực ấy.

2.Vì sao phải đánh thức tiềm lực đất nước?

Đánh thức tiềm lực đất nước để đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước.

Cần phải đánh thức tiềm lực vì Việt Nam là đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên "rừng vàng biển bạc" nhưng khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất nước.

Đánh thức tiềm lực đất nước không phải là khai thác "vô tội vạ" các tài nguyên đất nước khoáng sản… mà phải khai thác hợp lí, có hiệu quả, khai thác đi kèm phát triển bền vững, giữ gìn và bảo vệ cho con cháu mai sau.

3. Sứ mệnh, trách nhiệm đánh thức tiềm lực đất nước của cá nhân trong thực tiễn ngày nay.

Đó là trách nhiệm của tất cả cá nhân trong cộng đồng, không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Ý thức đúng đắn về tiềm lực của đất nước: không phải là vô tận để mà lãng phí.

Giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa đất nước nói chung và tài nguyên đất nước nói riêng, từ đó tạo nên "sức mạnh chân chính của một quốc gia", đặc biệt là trong xu thế hội nhập với thế giới.

4. Phản đề

Đất nước có nhiều tiềm lực nhưng nếu không biết khai thác, khơi dậy những tiềm lực ấy thì đất nước vẫn mãi lạc hậu, tiềm lực vẫn "ngủ yên".

Bản thân mỗi công dân phải có sứ mệnh đánh thức tiềm lực của đất nước và của chính mình nhưng vẫn còn không ít người sống không có lí tưởng, sống ích kỉ, làm chậm sự phát triển của đất nước.

5. Bài học hành động và liên hệ bản thân

Là thế hệ tương lai của đất nước, em đã và đang làm gì để đánh thức tiềm lực của đất nước.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
25 tháng 6 2018 lúc 21:05

* Xác định yêu cầu cần nghị luận "Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay".

* Nội dung:

- Giải thích:

+ Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi con người.

+ Tiềm lực là những sức mạnh tiềm tàng.

+ Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi người về việc khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về môi trường tự nhiên của đất nước.

- Học sinh trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân, có thể làm theo hướng sau:

+ Nhìn nhận về tiềm lực của đất nước, con người Việt Nam hiện nay.

+ Ý nghĩa của việc đánh thức tiềm lực: Phát huy, phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

+ Các phương diện để đánh thức tiềm lực:

Đối với môi trường tự nhiên: Trân trọng, giữ gìn và bảo vệ giá trị thiên nhiên như: rừng, biển và các giá trị khoáng sản, đất đai,… .

Đối với môi trường kinh tế - văn hóa: Phát triển kinh tế - xã hội ngày càng giàu đẹp, bồi dưỡng vẻ đẹp văn hóa, hướng tới quan hệ quốc tế....

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Phương

Đọc đoạn trích:

Hãy đánh thức dậy, đất đai!

cho áo em tôi không còn vá vai

cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn,…

xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm

rồi thì đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn

Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non

châu báu vô biên dưới thềm lục địa

rừng đại ngàn bạc vàng là thế

phù sa muôn đời như sữa mẹ

sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể

còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?

lòng đất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?

***

Lúc này ta làm thơ cho nhau

đưa đấy mà chỉ mấy lời ngọt lạt

ta ca hát quá nhiều về tiềm lực

tiềm lực còn ngủ yên…

Tp. Hồ Chí Minh 1980 – 1982

(Trích “Đánh thức tiềm lực”, Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và em,

Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2015, tr. 289 – 290)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những yếu tố nào thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước?

Câu 3: Nêu hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích.

Câu 4: Theo anh (chị) quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ: ta ca hát quá nhiều về tiềm lực / tiềm lực còn ngủ yên có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?

(Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ văn)

Violet
25 tháng 6 2018 lúc 15:34

Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do.

Câu 2: Trong đoạn trích, những yếu tố thuộc tiềm lực tự nhiên của đất nước được tác giả nhắc đến gồm: đất đai, khoáng sản, châu báu, rừng, phù sa, sông, bể.

Câu 3:

- Câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn trích là: “còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào? - lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?”. Chữ “giàu” thứ nhất là giàu tài nguyên; chữ “giàu thứ hai” được hiểu là nhân dân, đất nước còn nghèo khổ, thiếu thốn.

- Tác dụng của câu hỏi tu từ:

+ Nhắc nhở mỗi người tự có ý thức trong việc sử dụng, khai thác tiềm lực tự nhiên của đất nước để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

+ Than thở, tiếc nuối về hiện thực đất nước nhiều tài nguyên nhưng khai thác không hợp lí, người dân không được sống, hưởng ấm no hạnh phúc từ tài nguyên giàu có của đất nước mà vẫn nghèo đói.

Câu 4:

- Quan điểm của tác giả trong hai câu thơ “ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yên” vẫn phù hợp với thực tiễn đất nước ngày nay.

- Vì:

+ Tài nguyên thiên nhiên của đất nước vẫn chưa được khai thác hết.

+ Tiềm lực về con người chưa được sử dụng hợp lí, chưa phát huy hết sự sáng tạo, khả năng làm việc, cống hiến của con người.

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
25 tháng 6 2018 lúc 15:49

Câu 1:

* Phương pháp: Căn cứ vào các thể thơ đã được học.

* Cách giải:

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: tự do

Câu 2:

* Phương pháp: Đọc, tìm ý.

* Cách giải:

Trong đoạn trích, những yếu tố thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước là: đất đai, khoáng sản, châu báu, rừng đại ngàn, phù sa, sông bể.

Câu 3:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp.

* Cách giải:

Hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích:

Xoáy sâu vào vấn đề: Tiềm lực tự nhiên của đất nước và việc đánh thức tiềm lực ấy.

Sự trăn trở của người viết về việc đánh thức tiềm lực quốc gia và khai thác có hiệu quả những nguồn lực đó.

Nhắc nhở mỗi cá nhân: tự vấn, tự hỏi về sự đối lập giữa cuộc sống hiện tại còn nghèo khó và sự giàu có của tài nguyên đất nước

Câu 4:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp, bình luận.

* Cách giải:

Quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ: phù hợp với thực tiễn hiện nay. Vì:

Trước hết, hai câu thơ là sự tự hào về tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước. Nhưng trên tất cả là sự trăn trở của tác giả về việc chúng ta mới chỉ khai thác và tận dụng được một phần nhỏ trong sự giàu có của tài nguyên đất nước, mà sự khai thác ấy thực tế chưa đúng cách, chưa đi cùng sự bảo vệ, giữ gìn khiến tài nguyên thiên nhiên đất nước hoang phí, dần cạn kiệt. Trong khi đó tiềm lực thực sự của đất nước còn phong phú, còn cần sự "đánh thức" một cách khoa học, bền vững.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
25 tháng 6 2018 lúc 21:07

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: Tự do

Câu 2. Trong đoạn trích, những yếu tố thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước là: đất đai, khoáng sản, châu báu, rừng đại ngàn, phù sa, sông bể.

Câu 3: Hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích:

- Xoáy sâu vào vấn đề: Tiềm lực tự nhiên của đất nước và việc đánh thức tiềm lực ấy.

- Sự trăn trở của người viết về việc đánh thức tiềm lực quốc gia và khai thác có hiệu quả những nguồn lực đó.

- Nhắc nhở mỗi cá nhân: tự vấn, tự hỏi về sự đối lập giữa cuộc sống hiện tại còn nghèo khó và sự giàu có của tài nguyên đất nước

Câu 4. Quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ: phù hợp với thực tiễn hiện nay, vì:

Trước hết, hai câu thơ là sự tự hào về tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước. Nhưng trên tất cả là sự trăn trở của tác giả về việc chúng ta mới chỉ khai thác và tận dụng được một phần nhỏ trong sự giàu có của tài nguyên đất nước, mà sự khai thác ấy thực tế chưa đúng cách, chưa đi cùng sự bảo vệ, giữ gìn khiến tài nguyên thiên nhiên đất nước hoang phí, dần cạn kiệt.

Trong khi đó tiềm lực thực sự của đất nước còn phong phú, còn cần sự "đánh thức" một cách khoa học, bền vững.

Nguồn :net

Bình luận (0)
Violet
25 tháng 6 2018 lúc 12:35

Hướng dẫn làm bài (tham khảo hoc24.vn)

1. Giới thiệu chung

* Tác giả

- Quê quán: huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An.

- Gia nhập quân đội năm 20 tuổi.

- Từ năm 32 tuổi, tác giả chuyển sang hoạt động văn nghệ và chính thức trở thành nhà văn quân đôi.

* Sự nghiệp sáng tác:

- Vị trí: Là cây bút đi tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới.

- Phong cách nghệ thuật:

+ Trước 1975: Là cây bút sử thi có khuynh hướng trữ tình lãng mạn.

+ Sau 1975 (đầu những năm 1980): Chuyển sang cảm hứng thế sự với những vấn đề đạo đức và triết lí nhân sinh.

-> Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

2. Phân tích vấn đề

2.1. So sánh sự đối lập với hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và hình ảnh bạo lực trên thuyền

* Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa gắn liền với phát hiện thứ nhất - về cái tuyệt mĩ, tuyệt thiện:

- “Cảnh đắt trời cho”:

+ Hình ảnh chiếc thuyền thơ mộng, thanh bình xuất hiện giữa bầu sương mù trắng như sữa lại pha chút hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào.

+ Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ.

-> Là bức họa diệu kỳ do thiên nhiên, cuộc sống ban tặng cho con người; là sản phẩm quý hiếm của hóa công mà trong đời người nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng khao khát được chứng kiến.

- Cảm nhận của người nghệ sĩ:

+ Thấy rung động.

+ Thấy tâm hồn mình được thanh lọc, gột rửa.

+ Thấy hạnh phúc.

* Hình ảnh trên thuyền gắn liền với phát hiện về cuộc sống của người nghệ sĩ.

+ Đằng sau cái đẹp toàn mĩ là hiện thân của cái xấu, là hiện thực trần trụi: bước ra khỏi chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ là người đàn bà xấu xí trạc ngoài 40 tuổi, rỗ mặt…Đi sau người đàn bà là người đàn ông cao lớn, dữ dằn, tấm lưng rộng và cong như lưng của một chiếc thuyền…

+ Đằng sau cái đẹp được gọi là toàn thiện là hiện thân của cái ác, là cảnh tượng tàn nhẫn, điển hình của bạo lực gia đình: người đàn bà đi trước, người đàn ông lẳng lặng đi sau không nói câu nào…đột nhiên bỗng trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay,…, dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp lên người của người đàn bà, người đàn bà đứng im không chống trả, đứa bé chạy ra…

-> Cảm nhận của nghệ sĩ Phùng: “kinh ngạc đến thẫn thờ”, “mấy phút đầu cứ đứng há mồm ra mà nhìn”, “chết lặng”…

=> Nhận xét:

- Nhận thức của người nghệ sĩ: Cuộc sống không hề đơn giản, xuôi chiều mà chứa đựng rất nhiều nghịch lý. Cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt – xấu, thiện – ác.

- Xứ mệnh người nghệ sĩ: Đừng bao giờ nhầm lẫn hiện tượng và bản chất, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hình thức bề ngoài với nội dung thực chất bên trong, đừng vội đánh giá sự vật, con người ở dáng vẻ bên ngoài mà phải tìm hiểu thực chất bề sâu đằng sau vẻ ngoài ấy.

2.2. Liên hệ tác phẩm Hai đứa trẻ

- Giới thiệu tác giả Thạch Lam, tác phẩm Hai đứa trẻ

a. Cảnh phố huyện lúc đêm khuya và cảnh đợi tàu

* Cảnh phố huyện lúc đêm khuya

- Bóng tối ngập đầy không gian.

- Cảnh phố huyện gắn liền với những khiếp người sống mòn mỏi: chị Tí, bà cụ Thi điên,…

=> Hiện thực cuộc sống bế tắc, quẩn quanh, tăm tối.

* Cảnh đợi tàu của hai chị em Liên

- Chờ đợi đoàn tàu, hoạt động cuối cùng của đêm.

- Đoàn tàu xuất hiện rộn rã, vui tươi, với ánh sáng rực rỡ.

- Đoàn tàu chỉ xuất hiện trong phút chốc, sau đó cả phố huyện chìm vào tăm tối.

=> Mơ ước, khát vọng đổi đời.

=> Nhận xét: Sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa hiện thực cuộc sống tối tăm với mơ ước đổi đời.

b. Liên hệ cách nhìn hiện thực của hai tác giả

* Giống nhau.

- Có những cái nhìn đa chiều về hiện thực cuộc sống.

- Tấm lòng nhân đạo của tác giả.

* Khác nhau:

- Phong cách:

+ Thạch Lam nhà văn lãng mạn, cái hiện thực mơ màng, chưa sắc nét

+ Nguyễn Minh Châu nhà văn hiện thực, rõ ràng, sắc nét, chân thực hơn.

- Thời đại:

+ Thạch Lam hiện thực chìm đắm trong sự buồn tẻ, cô đơn.

+ Nguyễn Minh Châu hiện thực đêm trước thời kì đổi mới, chiến tranh đi qua, còn nhiều suy tư, trăn trở.

* Lí giải sự khác nhau:

- Quy luật của sự sáng tạo: Nhà văn không lặp lại người khác và không lặp lại chính mình.

- Hai nhà văn Nguyễn Minh Châu và Thạch Lam là những tác giả tiêu biểu của dòng văn học khác nhau, họ có tư tưởng và quan điểm nghệ thuật khác nhau, mỗi người đều hình thành một phong cách sáng tác riêng và họ đều chịu sự chi phối bởi thời đại.

3. Tổng kết

Bình luận (0)
Thảo Phương
25 tháng 6 2018 lúc 15:01

* Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận.

* Thân bài:

Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực của gia đình hàng chài.

- Vẻ đẹp con thuyền khi ở ngoài xa:

+ Điểm nhìn: từ xa, trong làn sương mờ ảo.

+ Vẻ đẹp của “cái đẹp tuyệt đỉnh”, cảnh tượng đẹp, thơ mộng đầy thi vị. Tâm hồn nghệ sĩ tinh tế nhạy cảm. Nghệ thuật là sự giản dị, tự nhiên.

+ Con thuyền khiến Phùng nhận ra “cái đẹp là đạo đức” giúp tâm hồn con người thánh thiện.

- Cảnh bạo lực của gia đình hàng chài khi con thuyền đến gần:

+ Điểm nhìn: chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ Phùng đứng, gần và rõ nét.

+ Hình ảnh: Người đàn bà: cao lớn, khuôn mặt mệt mỏi, tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới; người đàn ông với tấm lưng rộng và cong, mái tóc tổ quạ, hàng lông mày cháy nắng, hai con mắt đầy vẻ độc dữ.

=> Hình ảnh trần trụi, gai góc của đời sống.

+ Hành động: Người chồng hùng hổ đánh vợ, người vợ cam chịu đầy nhẫn nhục; đứa con giằng thắt lưng, quật lại bố để bảo vệ mẹ.

=> Giống như một vở kịch câm, đầy nghịch lí về hiện thực.

* Kết bài: Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời: Tồn tại những khoảng cách và mâu thuẫn, người nghệ sĩ phải có cái nhìn toàn diện.

Bình luận (0)
Hebico may mắn
25 tháng 6 2018 lúc 15:28

Gợi ý phân tích:

* Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận.

* Thân bài:

Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực của gia đình hàng chài.

- Vẻ đẹp con thuyền khi ở ngoài xa:

+ Điểm nhìn: từ xa, trong làn sương mờ ảo.

+ Vẻ đẹp của “cái đẹp tuyệt đỉnh”, cảnh tượng đẹp, thơ mộng đầy thi vị. Tâm hồn nghệ sĩ tinh tế nhạy cảm. Nghệ thuật là sự giản dị, tự nhiên.

+ Con thuyền khiến Phùng nhận ra “cái đẹp là đạo đức” giúp tâm hồn con người thánh thiện.

- Cảnh bạo lực của gia đình hàng chài khi con thuyền đến gần:

+ Điểm nhìn: chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ Phùng đứng, gần và rõ nét.

+ Hình ảnh: Người đàn bà: cao lớn, khuôn mặt mệt mỏi, tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới; người đàn ông với tấm lưng rộng và cong, mái tóc tổ quạ, hàng lông mày cháy nắng, hai con mắt đầy vẻ độc dữ.

=> Hình ảnh trần trụi, gai góc của đời sống.

+ Hành động: Người chồng hùng hổ đánh vợ, người vợ cam chịu đầy nhẫn nhục; đứa con giằng thắt lưng, quật lại bố để bảo vệ mẹ.

=> Giống như một vở kịch câm, đầy nghịch lí về hiện thực.

* Kết bài: Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời: Tồn tại những khoảng cách và mâu thuẫn, người nghệ sĩ phải có cái nhìn toàn diện.

Bình luận (0)
Danh sách nhận thưởng hàng tuần Danh sách nhận thưởng hàng tháng