Các chuyên đề môn Sinh học

Sinh học lớp 12

PHẦN 4: DI TRUYỀN HỌC Chương 1. DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ Chương 2. TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GENE VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Chương 3. DI TRUYỀN QUẦN THỂ VÀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Chủ đề 7: Môi trường và quần thể sinh vật Chủ đề 8: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái Chủ đề 9: Sinh thái học ứng dụng Ôn tập phần 7 PHẦN 5: TIẾN HOÁ Chương 4: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Chương 5: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất PHẦN 6: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật Chương 7: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái Chương 8: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bề vững PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC PHẦN BỐN: DI TRUYỀN HỌC Phần 5: DI TRUYỀN HỌC Chủ đề 1: Cơ sở phân tử của sự di truyền và biến dị Chương I: Di truyền phân tử Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ đề 2: Nhiễm sắc thể và các quy luật di truyền Chương II: Di truyền Nhiễm sắc thể Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chủ đề 3: Ứng dụng di truyền học Chương III: Mở rộng học thuyết Di truyền Nhiễm sắc thể Chương III: Di truyền học quần thể Chủ đề 4: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chương IV: Di truyền quần thể Chương IV: Ứng dụng di truyền học Ôn tập phần 5 PHẦN NĂM: TIẾN HOÁ Chương V: Di truyền học người PHẦN 6: TIẾN HOÁ Chương V: Bằng chứng các học thuyết tiến hoá Phần 6: TIẾN HOÁ Chủ đề 5: Bằng chứng tiến hoá và một số thuyết tiến hoá PHẦN SÁU: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Chủ đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất Chương VI: Môi trường và sinh thái học quần thể Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất Ôn tập phần 6 Chương VII: Sinh thái học quần xã Phần 7: SINH THÁI HỌC PHẦN 7: SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG Chương VIII: Sinh thái học phục hồi, Bảo tồn và phát triển bền vững Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật Chương II: Quần xã sinh vật Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sinh thái học Kho Đề thi ĐH

Sinh học lớp 11

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Chương 4. Sinh sản ở sinh vật Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Chương 4. Sinh sản ở sinh vật Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể Chủ đề 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật Chủ đề 2: Cảm ứng ở sinh vật Chủ đề 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Chủ đề 4: Sinh sản ở sinh vật Chủ đề 5: Cơ thể là một thể thống nhất và ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể Phần 4: SINH HỌC CƠ THỂ Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng A- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật Chương II: Cảm ứng A - Cảm ứng ở thực vật B - Cảm ứng ở động vật Chương III: Sinh trưởng và phát triển A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật Chương IV: Sinh sản A - Sinh sản ở thực vật B - Sinh sản ở động vật Ôn tập học kỳ II

Sinh học lớp 10

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống Phần mở đầu Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào Chương 2: Cấu trúc tế bào Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào Chương 4: Chuyển hoá năng lượng trong tế bào Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào Chương 6: Sinh học vi sinh vật Chương 7: Virus Phần mở đầu Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào Chương 2: Cấu trúc tế bào Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào Chương 4: Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng Chương 6: Virus và ứng dụng Phần 2: Sinh học tế bào Chủ đề 1. Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học Phần 3: Sinh học vi sinh vật Chủ đề 2. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống Chủ đề 3. Giới thiệu chung về tế bào Chủ đề 4. Thành phần hoá học của tế bào Chủ đề 5. Cấu trúc của tế bào Ôn tập giữa học kì I Chủ đề 6. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào Chủ đề 7. Thông tin tế bào, chu kì tế bào và phân bào Chủ đề 8. Công nghệ tế bào Chủ đề 9. Vi sinh vật Chủ đề 10. Virus Chuyên đề 1 - Công nghệ tế bào và một số thành tựu Chuyên đề 1. Công nghệ tế bào và một số thành tựu Chuyên đề 1. Công nghệ tế bào và một số thành tựu

Sinh học lớp 5

Sinh học lớp 4

Sinh học lớp 3

Sinh học lớp 2

Sinh học lớp 1