Các chuyên đề môn Sinh học

Sinh học lớp 10

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống Phần mở đầu Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào Chương 2: Cấu trúc tế bào Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào Chương 4: Chuyển hoá năng lượng trong tế bào Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào Chương 6: Sinh học vi sinh vật Chương 7: Virus Phần mở đầu Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào Chương 2: Cấu trúc tế bào Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào Chương 4: Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng Chương 6: Virus và ứng dụng Phần 2: Sinh học tế bào Chủ đề 1. Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học Phần 3: Sinh học vi sinh vật Chủ đề 2. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống Chủ đề 3. Giới thiệu chung về tế bào Chủ đề 4. Thành phần hoá học của tế bào Chủ đề 5. Cấu trúc của tế bào Ôn tập giữa học kì I Chủ đề 6. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào Chủ đề 7. Thông tin tế bào, chu kì tế bào và phân bào Chủ đề 8. Công nghệ tế bào Chủ đề 9. Vi sinh vật Chủ đề 10. Virus Chuyên đề 1 - Công nghệ tế bào và một số thành tựu Chuyên đề 1. Công nghệ tế bào và một số thành tựu Chuyên đề 1. Công nghệ tế bào và một số thành tựu

Sinh học lớp 5

Sinh học lớp 4

Sinh học lớp 3

Sinh học lớp 2

Sinh học lớp 1