Các chuyên đề môn Lịch sử và Địa lý

Lịch sử và Địa lý lớp 12

Lịch sử và Địa lý lớp 11

Lịch sử và Địa lý lớp 10

Lịch sử và Địa lý lớp 9

Lịch sử và Địa lý lớp 8

Lịch sử và Địa lý lớp 7

PHẦN LỊCH SỬ PHẦN LỊCH SỬ PHẦN LỊCH SỬ Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Chương 2. Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Chương 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009) Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI Chương 5. Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407) Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI Chương 6.Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527) PHẦN ĐỊA LÝ Chương 7. Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI Chương 7. Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI Chương 1: Châu Âu PHẦN ĐỊA LÝ PHẦN ĐỊA LÍ Chương 2: Châu Á Chương 1: Châu Âu Chương 1: Châu Âu Chương 3: Châu Phi Chương 2: Châu Á Chương 2: Châu Á Chương 4: Châu Mỹ Chương 3: Châu Phi Chương 3: Châu Phi Chương 5: Châu Đại Dương Chương 4: Châu Mỹ Chương 4: Châu Mỹ Chương 6: Châu Nam Cực Chương 5: Châu Đại Dương Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí Chương 6: Châu Nam Cực Chủ đề chung 2. Đô thị Chủ đề 1. Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV- XVI Chủ đề chung 2. Đô thị: lịch sử và hiện tại

Lịch sử và Địa lý lớp 6

Lịch sử - Chương 1. Vì sao cần học Lịch sử? Lịch sử - Chương 1. Vì sao phải học lịch sử? Lịch sử - Chương 1. Tại sao cần học Lịch sử Lịch sử - Chương 2. Thời nguyên thủy Lịch sử - Chương 2. Xã hội nguyên thủy Lịch sử - Chương 2. Thời kì nguyên thủy Lịch sử - Chương 3. Xã hội cổ đại Lịch sử - Chương 3. Xã hội cổ đại Lịch sử - Chương 3: Xã hội cổ đại Lịch sử - Chương 4. Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X) Lịch sử - Chương 4. Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X Lịch sử - Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X Lịch sử - Chương 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử - Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X Lịch sử - Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X Lịch sử - Chương 6. Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ thế kỉ II trước Công nguyên đến năm 938) Địa lí - Chương 1. Bản đồ - phương tiện thể hiện bề mặt trái đất Địa lí - Chương 1. Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất Lịch sử - Chương 7. Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam Địa lí - Chương 2. Trái Đất - hành tinh của hệ mặt trời Địa lí - Chương 2. Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời Địa lý - Chương 1. Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất Địa lí - Chương 3. Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất. Địa lí - Chương 3. Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất Địa lý - Chương 2. Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời Địa lí - Chương 4. Khí hậu và biến đổi khí hậu Địa lí - Chương 4. Khí hậu và biến đổi khí hậu Địa lý - Chương 3. Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất Địa lí - Chương 5. Nước trên Trái Đất Địa lí - Chương 5. Nước trên Trái Đất Địa lý - Chương 4. Khí hậu và biến đổi khí hậu Địa lí - Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất Địa lí - Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất Địa lý - Chương 5. Nước trên Trái Đất Địa lí - Chương 7. Con người và thiên nhiên Địa lí - Chương 7. Con người và thiên nhiên Địa lý - Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất Địa lý - Chương 7. Con người và thiên nhiên

Lịch sử và Địa lý lớp 5

Lịch sử và Địa lý lớp 4

Lịch sử và Địa lý lớp 3

Lịch sử và Địa lý lớp 2

Lịch sử và Địa lý lớp 1