Các chuyên đề môn Tin học

Tin học lớp 5

Tin học lớp 4

Tin học lớp 3

Chủ đề A: Máy tính và em Chủ đề A1: Khám phá máy tính Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím Chủ đề B: Mạng máy tính và internet Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng tin học Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính Chủ đề 1: Máy tính và em Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề 5: Tin học ứng dụng Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề A: Máy tính và em Chủ đề B: Mạng máy tính và internet Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng tin học Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tin học lớp 2

Tin học lớp 1