Các chuyên đề môn Tin học

Tin học lớp 12

Định hướng tin học ứng dụng CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET. CHỦ ĐÈ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC CHỦ ĐỀ 6. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC CHỦ ĐỀ 7. ỨNG DỤNG TIN HỌC Định hướng tin học ứng dụng Chuyên đề 1. THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẢN MỀM QUẢN LÍ DỰ ÁN Chuyên đề 2. THỰC HÀNH CÀI ĐẶT, GỠ BỎ PHÂN MỀM VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU Chuyên đề 3. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH Định hướng khoa học máy tính CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC. CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET. CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC CHỦ ĐỀ 6. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHỦ ĐỀ 7. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH Định hướng tin học ứng dụng CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC. CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC Định hướng khoa học máy tính CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ E. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Tin học ứng dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ Ôn tập cuối năm CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC CHỦ ĐỀ AICT . MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC CHỦ ĐỀ EICT. ỨNG DỤNG TIN HỌC Khoa học máy tính CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC CHỦ ĐỀ BCS . MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHỦ ĐỀ FCS. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH FCS2. MÔ PHỎNG TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tin học lớp 11

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức (Thế giới thiết bị số. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng) Chương trình đơn giản Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề C: Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin (Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng) Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng) Kiểu dữ liệu có cấu trúc Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (Giới thiệu các hệ sơ cở dữ liệu) Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học (Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu) Tệp và thao tác với tệp Định hướng tin học ứng dụng Định hướng Khoa học máy tính Chương trình con và lập trình có cấu trúc Chủ đề FCS: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu) Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video Chủ đề E ICT: Ứng dụng tin học phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video Ôn tập cuối năm Định hướng khoa học máy tính Chủ đề F ICT: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức Chủ đề 6: Kĩ thuật lập trình Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

Tin học lớp 8

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng tin học E1: Xử lí và trực quan hóa dữ liệu bằng bảng tính điện tử E2: Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao E3: Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐỀ 2: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN CHỦ ĐỀ 3: ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ 6: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC a. Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao b. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC Lập trình đơn giản Phần mềm học tập Ôn tập cuối năm

Tin học lớp 4

Chủ đề 1: Máy tính và em Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề 5: Ứng dụng tin học Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề A: Máy tính và em Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng Tin học Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề A: Máy tính và em A1: Phần cứng và phần mềm A2: Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet Thông tin trên trang web Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin C1: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet C2: Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bản quyền sử dụng phần mềm Chủ đề E: Ứng dụng tin học E1: Tạo bài trình chiếu E2: Tập soạn thảo văn bản Lựa chọn 1: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn hóa Lựa chọn 2: Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Làm quen với lập trình trực quan

Tin học lớp 3

Chủ đề A: Máy tính và em Chủ đề A1: Khám phá máy tính Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím Chủ đề B: Mạng máy tính và internet Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng tin học Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính Chủ đề 1: Máy tính và em Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Chủ đề 5: Tin học ứng dụng Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính Chủ đề A: Máy tính và em Chủ đề B: Mạng máy tính và internet Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số Chủ đề E: Ứng dụng tin học Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tin học lớp 2

Tin học lớp 1