Các chuyên đề môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12

Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 11

Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung – cầu trong nền kinh tế thị trường. Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung – cầu trong nền kinh tế thị trường. Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp. Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp. Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung – cầu trong nền kinh tế thị trường. Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm. Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm. Chủ đề 2: Thị trường lao động và việc làm. Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh. Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh. Chủ đề 3: Lạm phát, thất nghiệp. Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh. Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh. Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh. Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng. Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng. Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh. Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng. Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân. Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân. Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân. Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân. Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân. Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân.

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 9: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 9

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 8

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 7

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 6

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 5

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 4

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 3

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 2

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 1