Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 98
Điểm GP 5
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (4)