Dũng Sadzboi
3 giờ trước (23:05)

Mọi người giúp mình với mai mình phải nộp bài r

Bình luận (0)
Thảo Phương
3 giờ trước (23:14)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:26)

ta có X=4H

mà H=1 đvC

=. X=4 đvC

VẬY X LÀ HELI

khhh là he

Bình luận (0)
hehehehehe
3 giờ trước (23:15)

Ta có NTK (R) = 14 . NTK(H)

=> NTK(R) = 14 . 1

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ ( N)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

Ta có  NTK(R) = 14 . 1 (vì ntk của h =1)

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ 

khhh là N

Bình luận (0)
hehehehehe
3 giờ trước (23:14)

Theo đề ta có e + p + n = 60 <=> 2p + n = 60

Mà n = \(\dfrac{1}{3}.60\) = 20

=> 2p + 20 = 60

<=> 2p = 40

=> e = p = 40 : 2 = 20 

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 giờ trước (23:17)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

hạt e =20

Bình luận (0)
hehehehehe
3 giờ trước (23:07)

Ta có e + p +n = 50 

Mà số e = số p

=> 2p + n = 50 (1)

Ta lại có 2p = n + 14 (2)

Thay (2) vào (1) ta được 2n + 14 = 50

                                   <=> 2n = 36

                                  <=> n = 18

=> 2p = 18 + 14 = 32

=> p = e = 32 : 2 = 16

Bình luận (0)
hanh tran
Doraemon2611
3 giờ trước (22:35)

Tổng số hạt của nguyên tử `Z` là `40=>2p+n=40`  `(p=n)`   `(1)`

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là `12` hạt

               `=>2p-n=12`   `(2)`

Từ `(1);(2)=>{(p=13=e),(n=14):}`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:30)

Tổng số hạt của nguyên tử Z là 40

⇒ 2 p + n = 40 ( p = n ) ( 1 )

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 12 hạt

⇒ 2 p − n = 12 ( 2 )

Từ ( 1 ) ; ( 2 ) ⇒ p=e=13

                             n=14

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
3 giờ trước (22:17)

\(x^3+8-\left(x^2-3x\right)\left(x+2\right)+1=0\\ =>x^3+8-\left(x^3-3x^2+2x^2-6x\right)+1=0\\ =>x^3+8-x^3+x^2+6x+1=0\\ =>x^2+6x+9=0\\ =>\left(x+3\right)^2=0\\ =>x+3=0\\ =>x=-3\)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:30)

x 3 + 8 − ( x 2 − 3 x ) ( x + 2 ) + 1 = 0

<=> x 3 + 8 − ( x 3 − 3 x 2 + 2 x 2 − 6 x ) + 1 = 0

<=> x 3 + 8 − x 3 + x 2 + 6 x + 1 = 0

<=> x 2 + 6 x + 9 = 0

<=> ( x + 3 ) 2 = 0

<=> x + 3 = 0

<=> x = − 3

Bình luận (1)