Minz Ank
Xem chi tiết
AK-47
Xem chi tiết

a: \(\dfrac{2x-3}{3}-\dfrac{x-3}{6}=\dfrac{4x+3}{5}-17\)

=>10(2x-3)-5(x-3)=6(4x+3)-510

=>20x-30-5x+15=24x+18-510

=>24x-492=15x-15

=>9x=477

=>x=53

b: \(\dfrac{5x-6}{3}-\dfrac{2x+2}{12}-\dfrac{x-1}{4}=1\)

=>4(5x-6)-2x-2-3(x-1)=12

=>20x-24-2x-2-3x+3=12

=>15x-23=12

=>15x=35

=>x=35/15=7/3

Bình luận (0)
Huỳnh Kim Phương
Xem chi tiết
nguyễn linh
Xem chi tiết
minh nguyet
8 phút trước

BPTT: Nhân hóa, liệt kê

Tác dụng: Giúp cho câu văn giàu sức gợi

Cho thấy sự kiên cường, vững chãi của cây sồi trước ngọn gió

Bình luận (0)
Mai Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Hobiee
11 phút trước

\(a,\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{5x+2}{7}=x+13\\ \Rightarrow7.\left(2x-1\right)-3.\left(5x+2\right)=21.\left(x+13\right)\\ \Rightarrow14x-7-15x-6=21x+273\\\Rightarrow -x-21x=273+13\\ \Rightarrow-22x=286\\ \Rightarrow x=-13\\ b,\dfrac{3\left(x+3\right)}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5x+9}{3}-\dfrac{7x-9}{4}=0\\ \Rightarrow9.\left(x+3\right)+6=4.\left(5x+9\right)-3.\left(7x-9\right)=0\\\Rightarrow 9x+27+6=20x+36-21x+27\\ \Rightarrow9x+33=-x+63\\ \Rightarrow10x=30\\ \Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)
1234
10 phút trước

\(a,\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{5x+2}{7}=x+13\)

\(\Rightarrow7\left(2x-1\right)-3\left(5x+2\right)-21x-273=0\)

\(\Rightarrow14x-7-15x-6-21x-273=0\)

\(\Rightarrow-22x=286\)

\(\Rightarrow x=-13\)

\(b,\dfrac{3\left(x+3\right)}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5x+9}{3}-\dfrac{7x-9}{4}\)

\(\Rightarrow9\left(x+3\right)+6-4\left(5x+9\right)+3\left(7x-9\right)=0\)

\(\Rightarrow9x+27+6-20x-36+21x-27=0\)

\(\Rightarrow10x=30\Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)
nood
Xem chi tiết

a: =>3(3x-7)+2(x+1)=-96

=>9x-21+2x+2=-96

=>11x-19=-96

=>11x=-96+19=-75

=>x=-75/11

b: \(x-\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{2x+1}{5}\)

=>15x-5(x+1)=3(2x+1)

=>15x-5x-5=6x+3

=>10x-5=6x+3

=>4x=8

=>x=2

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
17 phút trước

a)

\(\dfrac{3x-7}{2}+\dfrac{x+1}{3}=-16\)

\(< =>9x-21+2x+2=-96\)

\(< =>9x+2x=-96+21-2\\ < =>11x=-77\\ < =>x=-7\)

b)

\(\dfrac{x-x+1}{3}=\dfrac{2x+1}{5}\\ < =>5=6x+3\\ < =>6x=5-3\\ < =>6x=2\\ < =>x=\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)
Hobiee
17 phút trước

\(a,\dfrac{3x-7}{2}+\dfrac{x+1}{3}=-16\\ \Rightarrow3\left(3x-7\right)+2\left(x+1\right)=2.3.\left(-16\right)\\ \Rightarrow9x-21+2x+2=-96\\ \Rightarrow11x-19=-96\\ \Rightarrow11x=-77\\ \Rightarrow x=-7\\ b,x-\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{2x+1}{5}\\ \Rightarrow15x-5.\left(x+1\right)=3.\left(2x+1\right)\\\Rightarrow 15x-5x-5=6x+3\\ \Rightarrow10x-6x=3+5\\ \Rightarrow4x=8\\ \Rightarrow x=2\)

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn
Xem chi tiết
thùy linh
Xem chi tiết

Sorry about the mess! I've been baking.

Bình luận (0)

a: =>(3x-1)(x+3)=(3x-5)(x-2)

=>3x^2+9x-x-3=3x^2-6x-5x+10

=>8x-3=-11x+10

=>19x=13

=>x=13/19

b: \(\Leftrightarrow2x^2-x+10x-5=2x^2+2x-3x-3\)

=>9x-5=-x-3

=>10x=2

=>x=1/5

c: \(\Leftrightarrow x^2+10x+9=x^2+8x+15\)

=>2x=6

=>x=3

d: \(\Leftrightarrow6x^2+3x+10x+5=6x^2-18x-2x+6\)

=>13x+5=-20x+6

=>33x=1

=>x=1/33

e: =>x^2+4x+4+2x-8=x^2-6x+8

=>6x-4=-6x+8

=>12x=12

=>x=1

f: =>2x^2-3x+2x-3-3x+6=2x^2-4x+2

=>-4x+3=-4x+2

=>3=2(loại)

Bình luận (0)
Hobiee
22 phút trước

\(a,\left(3x-1\right)\left(x+3\right)=\left(2-x\right)\left(5-3x\right)\\ \Rightarrow3x^2-x+9x-3=10-5x-6x+3x^2\\ \Rightarrow8x-3=10-11x\\ \Rightarrow8x+11x=10+3\\ \Rightarrow19x=13\\ \Rightarrow x=\dfrac{13}{19}\\ ------------\\ b,\left(x+5\right)\left(2x-1\right)=\left(2x+3\right)\left(x+1\right)\\ \Rightarrow2x^2+10x-x-5=2x^2+3x+2x+3\\ \Rightarrow9x-5=5x+3\\ \Rightarrow9x-5x=3+5\\ \Rightarrow4x=8\\ \Rightarrow x=8:4\\ \Rightarrow x=2\)

\(---------\\ c,\left(x+1\right)\left(x+9\right)=\left(x+3\right)\left(x+5\right)\\ \Rightarrow x^2+x+9x+9=x^2+3x+5x+15\\ \Rightarrow10x+9=8x+15\\ \Rightarrow10x-8x=15-9\\ \Rightarrow2x=6\\ \Rightarrow x=3\)

\(-----------\\ d,\left(3x+5\right)\left(2x+1\right)=\left(6x-2\right)\left(x-3\right)\\ \Rightarrow6x^2+10x+3x+5=6x^2-2x-18x+6\\ \Rightarrow13x+5=-20x+6\\ \Rightarrow13x+20x=6-5\\ \Rightarrow33x=1\\ \Rightarrow x=\dfrac{1}{33}\)

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM (olm.vn)