Karik
7 phút trước

KClO3-to>KCl +O2

Al+O2->toAl2O3

Al+HCl->AlCl3+H2

CuO+H2-to>Cu+H2O

 

 
Bình luận (0)
Duy Ank Ngây Ngô
6 phút trước

\(KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}KCl+\dfrac{3}{2}O_2\uparrow\)

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(2Al+3CuCl_2\rightarrow2AlCl_3+3Cu\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 phút trước

\(2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2\\ 4Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\ CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\)

Bình luận (0)
Karik
15 phút trước

- Ngày 5/6/1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. - Từ 1911 đến 1917: Người bôn ba qua nhiều nước trên thế giới. Qua đó, rút ra kết luận: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị bóc lột nặng nề. - Từ cuối năm 1917, dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc về Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào công nhân Pháp. -> Những nhận thức và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tuy mới bước đầu nhưng đã là điều kiện cần thiết để Người đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường cách mạng đúng đắn ở giai đoạn sau.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN