CLB SẮC MÀU HOC24
Xem chi tiết

Theo dõi thêm, Sự ra mắt CLB SẮC MÀU HOC24 https://hoc24.vn/cau-hoi/thong-bao-thanh-lap-clb-sac-mau-hoc24vnchao-tat-ca-cac-ban-cua-cong-dong-hoc24-chung-minh-rat-vui-mung-duoc-thong-bao-ve-mot-su-kien-dac-biet-ke-h.9047791871115

Bình luận (0)
Hồng Nhan
4 giờ trước (18:02)

Tên thành viên: Phạm Thị Vinh

Link TK: https://hoc24.vn/vip/272913487731

Đây là kết quả dự đoán của Phạm Thị Vinh về đề thi môn Ngữ văn kì thi THPTQG 2024:

Dự đoán (1): Tác phẩm “Việt Bắc”

Dự đoán (2): 19 người cùng dự đoán

Dự đoán (3): Phần nhớ gì như nhớ người yêu

Dự đoán (4): NLXH về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời bình, thời công dân toàn cầu.

Dự đoán (5): Số may mắn là 09

Dự đoán (6): Dự đoán có 09 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn trong kì thi THPTQG 2024

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Nhân
3 giờ trước (18:36)

Tên thành viên: Nguyễn Đăng Nhân

Link TK: https://hoc24.vn/vip/nguyendangnhan2010

Đây là kết quả dự đoán của Nguyễn Đăng Nhân về đề thi môn Ngữ văn kì thi THPTQG 2024:

Dự đoán (1): Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”

Dự đoán (2): 23 người cùng dự đoán

Dự đoán (3): Nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân

Dự đoán (4): NLXH về tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục trẻ em

Dự đoán (5): Số may mắn là 73

Dự đoán (6): Dự đoán có 03 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn trong kì thi THPTQG 2024

Bình luận (0)
Toru
25 phút trước

a) \(VT=\left(a^2+b^2\right)^2-4a^2b^2\)

\(=\left(a^2+b^2\right)^2-\left(2ab\right)^2\)

\(=\left(a^2+2ab+b^2\right)\left(a^2-2ab+b^2\right)\)

\(=\left(a+b\right)^2\left(a-b\right)^2=VP\) (đpcm)

b) \(VT=\left(a^2+b^2\right)\left(x^2+y^2\right)\)

\(=\left(ax\right)^2+\left(bx\right)^2+\left(ay\right)^2+\left(by\right)^2\)

\(=\left[\left(ax\right)^2-2.ax.by+\left(by\right)^2\right]+\left[\left(bx\right)^2+2.bx.ay+\left(ay\right)^2\right]\)

\(=\left(ax-by\right)^2+\left(bx+ay\right)^2=VP\) (đpcm)

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
24 phút trước

a) 

\(\left(a^2+b^2\right)^2-4a^2b^2\\ =\left(a^2+b^2\right)^2-\left(2ab\right)^2\\ =\left(a^2-2ab+b^2\right)\left(a^2+2ab+b^2\right)\\ =\left(a-b\right)^2\left(a+b\right)^2\)

b) 

\(\left(a^2+b^2\right)\left(x^2+y^2\right)\\ =a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2\\ =\left(a^2x^2-2axby+b^2y^2\right)+\left(b^2x^2+2axby+a^2y^2\right)\\ =\left(ax-by\right)^2+\left(bx-ay\right)^2\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết

a: \(x^2-x=-2x+2\)

=>\(x\left(x-1\right)+2x-2=0\)

=>x(x-1)+2(x-1)=0

=>(x-1)(x+2)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x+2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-2\end{matrix}\right.\)

b: \(4x^2+4x+1=x^2\)

=>\(3x^2+4x+1=0\)

=>(x+1)(3x+1)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x+1=0\\3x+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=-\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

c: \(x^2+\left(x+2\right)\left(11x-7\right)=9\)

=>\(x^2+11x^2-7x+22x-14-9=0\)

=>\(12x^2+15x-23=0\)

\(\Delta=15^2-4\cdot12\cdot\left(-23\right)=1329>0\)

=>Phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

\(\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{-15-\sqrt{1329}}{2\cdot12}=\dfrac{-15-\sqrt{1329}}{24}\\x=\dfrac{-15+\sqrt{1329}}{24}\end{matrix}\right.\)

d: \(5x^3+4x=0\)

=>\(x\left(5x^2+4\right)=0\)

mà \(5x^2+4>=4>0\forall x\)

nên x=0

e: \(18x-9x^2=0\)

=>-9x(x-2)=0

=>x(x-2)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
haitani anh em
3 giờ trước (19:15)

giúp mih gấp ạ

Bình luận (0)
Minh Phương
2 giờ trước (19:50)

1. My school has three buildings.

2. They have begun drawing an hour ago.

3. We are learning English.

4.  She started working here two years ago.

5. There is a small garden in her house.

6. Why don’t we decorate the room?

7.  She has never learned English before.

8. Don’t forget to pick up the children.

9. After Tuan visited me, you came here.

10. She hasn’t phoned me for five weeks.

Bình luận (0)
haitani anh em
Xem chi tiết
Minh Phương
2 giờ trước (19:40)

1. A

2. B

3. D

4. B

5. C

6. B

7. B

8. B

9. C

10. B

Bình luận (0)
Khánh
Dang Tung
3 giờ trước (18:23)

Gọi: Thời gian người A làm một mình hoàn thành công việc trong: x(giờ) 

       Thời gian người B làm một mình hoàn thành công việc trong: y(giờ) (ĐK:x, y > 15)

- 15 giờ người A và người B lần lượt làm được: \(\dfrac{15}{x}\) và \(\dfrac{15}{y}\) (công việc)

Theo đề: Hai người làm chung thì hoàn thành công việc trong 15 giờ nên ta có pt: \(\dfrac{15}{x}+\dfrac{15}{y}=1\left(1\right)\)

- 5 giờ người A làm được: \(\dfrac{5}{x}\) (công việc) và 3 giờ người B làm được: \(\dfrac{3}{y}\) (công việc)

Theo đề: Người A làm trong 5 giờ và người B làm trong 3 giờ thì hoàn thành 30% công việc nên ta có pt: \(\dfrac{5}{x}+\dfrac{3}{y}=30\%\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có HPT:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{15}{x}+\dfrac{15}{y}=1\\\dfrac{5}{x}+\dfrac{3}{y}=30\%\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{15}{x}+\dfrac{15}{y}=1\\\dfrac{15}{x}+\dfrac{9}{y}=\dfrac{9}{10}\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{6}{y}=\dfrac{1}{10}\\\dfrac{15}{x}+\dfrac{15}{y}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=60\left(TM\right)\\\dfrac{15}{x}+\dfrac{15}{60}=1\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=60\\\dfrac{15}{x}=\dfrac{3}{4}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=60\\x=20\end{matrix}\right.\left(TM\right)\)

Vậy: Nếu làm riêng thì người A hoàn thành trong 20 giờ và người B hoàn thành trong 60 giờ.

 

Bình luận (0)
Khánh
Toru
5 giờ trước (16:58)

Gọi độ dài quãng đường AB là $x$ (km; $x>0$)

Thời gian ô tô đi từ A đến B theo dự định là: $\frac{x}{50}$ (h)

Thời gian ô tô đi hết $\frac23$ quãng đường AB là:

$\frac{x.\frac23}{50}=\frac{x}{75}$ (h)

Thời gian ô tô đi trên quãng đường còn lại là:

$\frac{x.(1-\frac23)}{50-10}=\frac{x}{120}$ (h)

Vì sau khi giảm tốc độ, ô tô đi đến B chậm hơn 30 phút = $\frac12$ giờ so với dự định nên ta có phương trình:

`(\frac{x}{75}+\frac{x}{120})-\frac{x}{50}=\frac{1}{2}`

`<=> x.(\frac{1}{75}+\frac{1}{120}-\frac{1}{50})=\frac{1}{2}`

`<=> x.\frac{1}{600}=\frac{1}{2}`

`<=> x=300` (tmđk)

Vậy độ dài quãng đường AB là 300km.

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
5 giờ trước (16:36)

a) AB//CD \(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\) (trong cùng phía)

\(\Rightarrow140^o+x=180^o\Rightarrow x=180^o-140^o=40^o\)

b) MN//PQ \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\widehat{Q}+\widehat{M}=180^o\\\widehat{N}+\widehat{P}=180^o\end{matrix}\right.\) (trong cùng phía 

\(\widehat{Q}+\widehat{M}=180^o\Rightarrow60^o+x=180^o\Rightarrow x=120^o\)

\(\widehat{N}+\widehat{P}=180^o\Rightarrow\left(180^o-\widehat{N_n}\right)+\widehat{P}=180^o\\ \Rightarrow\left(180^o-70^o\right)+y=180^o\Rightarrow110^o+y=180^o\\ \Rightarrow y=70^o\) 

c) HG//KI \(\widehat{H}+\widehat{I}=180^o\) (trong cùng phía)

\(\Rightarrow x+4x=180^o\Rightarrow5x=180^o\Rightarrow x=\dfrac{180^o}{5}=36^o\) 

d) Xét tứ giác STUV có: 

\(\widehat{V}+\widehat{U}+\widehat{S}+\widehat{T}=360^o\\ \Rightarrow2x+x+90^o+90^o=360^o\\ \Rightarrow3x+180^o=360^o\Rightarrow3x=180^o\Rightarrow x=60^o\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Phước
5 giờ trước (16:44)

a) Vì AB//CD 

\(\Rightarrow\widehat{ABC}+\widehat{BCD}=180^o\)

\(\Rightarrow140^o+x=180^o\)

\(\Rightarrow x=40^o\)

b) Vì MN//PQ

\(\Rightarrow\widehat{PQM}+\widehat{QMN}=180^o\)

\(\Rightarrow60^o+x=180^o\)

\(\Rightarrow x=120^o\)

Vì MN//PQ

\(\Rightarrow\widehat{QPN}\) bằng góc ngoài tại đỉnh N của tứ giác MNPQ (SLT)

\(\Rightarrow y=70^o\)

c) Vì HG//KI

\(\Rightarrow\widehat{GHI}+\widehat{HIK}=180^o\)

\(\Rightarrow4x+x=180^o\)

\(\Rightarrow5x=180^o\)

\(\Rightarrow x=36^o\)

d) Vì \(\left\{{}\begin{matrix}VS\perp ST\\UT\perp ST\end{matrix}\right.\rightarrow\) VS//UT

\(\Rightarrow\widehat{UVS}+\widehat{VUT}=180^o\)

\(\Rightarrow2x+x=180^o\)

\(\Rightarrow3x=180^o\)

\(\Rightarrow x=60^o\)

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
6 giờ trước (15:45)

\(a)2021\cdot2023\\ =\left(2022-1\right)\left(2022+1\right)\\ =2022^2-1< 2022^2\\ b)7^{16}-1\\ =\left(7^8+1\right)\left(7^8-1\right)\\ =\left(7^8+1\right)\left(7^4+1\right)\left(7^4-1\right)\\ =\left(7^8+1\right)\left(7^4+1\right)\left(7^2+1\right)\left(7^2-1\right)\\ =48\left(7^8+1\right)\left(7^4+1\right)\left(7^2+1\right)>8\left(7^8+1\right)\left(7^4+1\right)\left(7^2+1\right)\)

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
6 giờ trước (15:23)

\(a)\left(x+y+8\right)\left(x+y-8\right)\\ =\left[\left(x+y\right)+8\right]\left[\left(x+y\right)-8\right]\\ =\left(x+y\right)^2-8^2\\ b)\left(x-y+25\right)\left(x+y-25\right)\\ =\left[x-\left(y-25\right)\right]\left[x+\left(y-25\right)\right]\\ =x^2-\left(y-25\right)^2\\ c)\left(3y+z-7\right)\left(3y-z-7\right)\\ =\left[\left(3x-7\right)+z\right]\left[\left(3x-7\right)-z\right]\\ =\left(3x-7\right)^2-z^2\)

Bình luận (0)
Ngân Khánh
Xem chi tiết
Dang Khoa ~xh
8 giờ trước (13:33)

1. Anna asked her mother if she could have a new bicycle.

2. Thomas asked Jean if he/she had seen his gloves.

3. I asked her whether it was going to be a fine day that day.

4. Jun asked me if I had gone to work the day before

Bình luận (0)