TV Cuber
1 giờ trước (5:37)

Refer

Hệ thần kinh là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, ở dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể, được cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt là mô thần kinh, gồm các tế bào thần kinh — nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao).

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
42 phút trước

tham khảo

Hệ thần kinh là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, ở dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể, được cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt là mô thần kinh, gồm các tế bào thần kinh — nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
7 giờ trước (23:32)

Tham khảo:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai miền phía bắc: – Do tác động của gió mùa đông bắc suy giảm cường độ và bị biến tính khi vào đến miền này. – Do vị trí của miền nằm ở vùng cận xích đạo, quanh năm góc chiếu lớn nên nhiệt độ cao do đó chế độ nhiệt ít biến động.

Bình luận (0)
Doraemon2611
1 giờ trước (5:17)

`n_[FeO]=[14,4]/72=0,2(mol)`

`a)PTHH:`

`FeO + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 O`

`0,2`       `0,4`            `0,2`                          `(mol)`

`b)m_[FeCl_2]=0,2.127=25,4(g)`

`c)m_[dd HCl]=[0,4.36,5]/10 .100=146(g)`

`d)C%_[FeCl_2]=[25,4]/[14,4+146].100~~15,84%`

Bình luận (0)
🍀thiên lam🍀
8 giờ trước (22:37)

3.If Mai's father put her in hospital earlier, her state of heath____serious.

A.doesn't become    B.won't become   C.can't become   D.wouldn't become 

4.Sony is famous____its electronic appilances.

A.for    B.about   C.in   D.of

5.She is now___her bag because dhe can't remember where she put it.

A.looking after   B.looking for   C.putting away   D.going on

6._____he didn't know how tp solve the problem, he asked her for help.

A.So    B.Because    C.Although   D.Howerver

7.I'd like to visit Ha Long Bay____I can enjoy spectacular landscapes.

A.where     B.who      C.that    D.when

10."I think we should collect plastic bags to reduce garbage"."_____"

A.I'm sorry.        B.I'd prefer you didn't   C.That's a good idea.   D.Thanks a lot

Bình luận (0)
Minh acc 3
8 giờ trước (22:58)

3.If Mai's father put her in hospital earlier, her state of heath____serious.

A.doesn't become    B.won't become   C.can't become   D.wouldn't become 

4.Sony is famous____its electronic appilances.

A.for    B.about   C.in   D.of

5.She is now___her bag because dhe can't remember where she put it.

A.looking after   B.looking for   C.putting away   D.going on

6._____he didn't know how tp solve the problem, he asked her for help.

A.So    B.Because    C.Although   D.Howerver

7.I'd like to visit Ha Long Bay____I can enjoy spectacular landscapes.

A.where     B.who      C.that    D.when

10."I think we should collect plastic bags to reduce garbage"."_____"

A.I'm sorry.        B.I'd prefer you didn't   C.That's a good idea.   D.Thanks a lot

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
8 giờ trước (22:40)

3.If Mai's father put her in hospital earlier, her state of heath____serious.

A.doesn't become    B.won't become   C.can't become   D.wouldn't become 

4.Sony is famous____its electronic appilances.

A.for    B.about   C.in   D.of

5.She is now___her bag because dhe can't remember where she put it.

A.looking after   B.looking for   C.putting away   D.going on

6._____he didn't know how tp solve the problem, he asked her for help.

A.So    B.Because    C.Although   D.Howerver

7.I'd like to visit Ha Long Bay____I can enjoy spectacular landscapes.

A.where     B.who      C.that    D.when

10."I think we should collect plastic bags to reduce garbage"."_____"

A.I'm sorry.        B.I'd prefer you didn't   C.That's a good idea.   D.Thanks a lot

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
8 giờ trước (22:40)

b

a

b

b

a

c

Bình luận (0)
Dzịt
9 giờ trước (22:09)

D

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
9 giờ trước (22:10)

D

Bình luận (0)
thuy cao
9 giờ trước (22:10)

D

Bình luận (0)
Doraemon2611
9 giờ trước (22:03)

Tóm tắt:

`P=2000 N`

`h=3m`

`t=6s`

___________________

`a)m=? kg`

`b)\mathcal P=? W`

   Giải:

`a)` Khối lượng của vật nặng là: `P=10m`

                   `=>2000=10m=>m=200(kg)`

`b)` Công suất của cần là: `\mathcal P=A/t=[P.h]/t=[2000.3]/6=1000(W)`

Bình luận (1)
Dzịt
9 giờ trước (22:05)

Tóm tắt:

\(F=2000N\)

\(s=3m\)

\(t=6s\)

Hỏi:

a. \(m=?kg\)

b. \(P=?\)(W)

Giải:

Khối lươngk của vật: \(P=F=10m\Rightarrow m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{2000}{10}=200\left(kg\right)\)

Công suất của cần: \(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{Fs}{t}=\dfrac{2000\cdot3}{6}=1000\)(W)

Bình luận (0)
Doraemon2611
9 giờ trước (21:42)

  Tóm tắt:

`h=180 m`

`t=1` phút `=60 s`

`A=630 kJ=630000 J`

__________________________

`a)m=? kg`

`b)\mathcal P=? W`

    Giải:

`a)` Khối lượng nước đã bơm là: `A=F.s=P.h=10m.h`

            `=>630000=10m.180=>m=350 (kg)`

`b)` Công suất của máy bơm là: `\mathcal P=A/t=630000/60=10500(W)`

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
9 giờ trước (21:39)

m1 = 400g = 0,4 kg

c1 = 880J / Kg.K

t1 = 20^oC 

t = 100^oC 

m2 = 1kg 

t2 = 20^oC

c2 = 4200J/Kg.K

Giải:

Nhiệt lượng nhôm thu vào là :

\(Q_1=m_1.c_1.\Delta t=0,4.880.\left(100-20\right)=28160J\)

Nhiệt lượng của nước thu vào là : 

\(Q_2=m_2.c_2.\Delta t=1.4200.\left(100-20\right)=336000J\)

Nhiệt lượng để đun sôi lượng nước trên là:

\(Q=Q_1+Q_2=28160+336000=364160J\) 

Bình luận (0)