Siin
Xem chi tiết
Gxy Oycyx
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
54 phút trước

1. The schoolboys were _____excited______ to go to the match between their school and the nearby one. (excite)

2. Many workers are _____disppointed______ to receive the pay when they start the first job.(disappoint)

3. To tell the truth, I was ___amused______ to read the funny stories written by my classmate.(amuse)

4. All of us got ___shocked_____ to hear of the accident happening to our close friend, Henry. (shock)

5. Nowadays no one is _____free_____ to do what he wants if it does harm to the community. (freedom)

6. My pet dog is _____cased?_____ to please, so I can give it anything edible. (case)

7. The _____farmers____ in the village are is->are sad to hear that there will be no rain in the next two weeks. (farm)

8. Green Peace is an ___organization_____ keen to protect the environment (organize)

9. The scientist is sure to find something _____useful_____ from his experiment.(use)

11. Mike failed his physics final ____exam____ and had to sit it again. (examine)

12. Their teachers used to punish them by ____making_____ them stay behind after school. (make)

13. Everyone agrees that a good _____education______ is important. (educate)

14. This book has a very ____interesting______ introduction. (interest)

15. We find listening ___comprehension_____ tests rather difficult. (comprehend)

16. Ben went on to be a very ____successful______ student at university. (success)

17. You should pay more ____attention______ in class if you want to make progress. (attend)

18. Before you begin the exam paper, please read the instructions ____carefully____ (care)

19. In our country, children start ____secondary______ school at 12 years old.(second)

20. Ben missed the test because of his ___absence_____last Monday. (absent)

21. You must be ___careful_______ when you open that door. (care)

22. We'll live a happier and _____healthier_____ life if we keep our environment clean.(health)

23. You are talking complete _____sensibly______ (sense)

25. Some ____environmental______ groups have declared a boycott of tourism on the island. (environment)

26. Air _____pollution_______ can cause illness and even death. (pollute)

27. We're very _______excited___ about our holiday. (excite)

28. Jackson canceled the concert to the great ______disappointment___ (disappoint)

29. Customers made a formal ____complaint_____ treated (complain)

30. She declined his invitation because of the ____impoliteness_____ of his fans (polite)

31. That old man told me an ____amazing_____ story (amaze)

32. Gasoline fumes ____pollute(tham khảo c32)____ the city air (pollution)

33. I think the careless drivers should be fined ____heavily____ (heavy)

34. Many people are concerned about the pollution of the ____environment_____ (environmental)

35. The seaside has a ____healthy_____ climate (health)

Bình luận (1)
Siin
Xem chi tiết
Siin
Xem chi tiết
Khánh Đan
2 giờ trước (17:42)

- Trích mẫu thử.

- Hòa tan mẫu thử vào nước.

+ Tan: Ba(NO3)2, K2CO3. (1)

+ Không tan: CaCO3.

- Cho dd mẫu thử nhóm (1) pư với dd BaCl2.

+ Xuất hiện kết tủa trắng: K2CO3.

PT: \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow2KCl+BaCO_{3\downarrow}\)

+ Không hiện tượng: Ba(NO3)2.

- Dán nhãn.

 

Bình luận (0)
Siin
Xem chi tiết
Siin
Xem chi tiết
STELA
Xem chi tiết
Vương Hải Nam
Xem chi tiết
Doraemon2611
3 giờ trước (16:58)

loading...

`(O) nn (O')=A;B`

`=>OO'` là đường trung trực của `AB`

`=>{(OO'\text{ là tia p/g }\hat{AOB}),(O'O\text{ là tia p/g }\hat{AO'B}):}`

`=>{(\hat{O_1}=1/2\hat{AOB}),(\hat{O'_1}=1/2\hat{AO'B}):}`   `(1)`

Xét `(O)` có: `\hat{ACB}=1/2\hat{AOB}`  `(2)`

Xét `(O')` có: `\hat{ADB}=1/2\hat{AO'B}`  `(3)`

Từ `(1);(2);(3)=>{(\hat{O_1}=\hat{ACD}),(\hat{O'_1}=\hat{ADC}):}`

Xét `\triangle AOO'` và `\triangle ACD` có:

   `{:(\hat{O_1}=\hat{ACD}),(\hat{O'_1}=\hat{ADC}):}}=>\triangle AOO' ~ \triangle ACD(g-g)`

Bình luận (0)
Thảo
Xem chi tiết
Team LCPT
3 giờ trước (16:49)

Đọc sách là con đường ngắn nhất để tích lũy một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất vốn tri thức của nhân loại. Ai cũng biết điều đó song không phải ai cũng làm được, nhất là ngày nay nhiều bạn trẻ đã không còn say mê đọc sách hoặc đọc sách không đúng cách. Ngày nay các bạn trẻ thường có thái độ với việc đọc sách và cách đọc sách chưa đúng như thế nào? Do điều kiện xã hội phát triển, con người phải đối mặt với những guồng quay của cuộc sống, với bộn bề công việc... khiến họ không còn thời gian đọc sách. Một phần do nhận thức của một số bạn trẻ không thấy được tầm quan trọng của đọc sách mà phung phí thời gian nhiều cho việc hưởng thụ, ăn chơi (đến quán bar, vũ trường, chơi game...). Sách nhiều khiến người ta đọc không chuyên sâu, đọc một cách hời hợt qua loa theo kiểu "ăn tươi nuốt sống" mà không kịp tiêu hóa, không có thời gian để nghiền ngẫm. Sách nhiều làm cho người đọc dễ lạc hướng. Say đọc nhưng lại chọn sách không có ích. Vậy làm thế nào để khắc phục? Chúng ta hãy nâng cao nhận thức, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lựa chọn sách và tìm phương pháp đọc. Vận dụng điều đã đọc vào cuộc sống và học tập.

Bình luận (0)
Name
Xem chi tiết
Name
3 giờ trước (16:16)

hmm

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)