a) mNaOH= 200.20%= 40(g)

=>nNaOH=1(mol)

PTHH: 2 NaOH + CuCl2 -> 2 NaCl + Cu(OH)2

Dung dịch sau khi lọc kết tủa có NaCl.

nNaCl=nNaOH= 1(mol)

nCuCl2=nCu(OH)2=nNaOH/2=1/2=0,5(mol)

mNaCl=1.58,5=58,5(g)

mCuCl2=0,5.135=67,5(g)

=> mddCuCl2=(67,5.100)/10=675(g)

mCu(OH)2=0,5.98=49(g)

=>mddNaCl=mddNaOH+ mddCuCl2 - mCu(OH)2= 200+675 - 98=777(g)

=> \(C\%ddNaCl=\dfrac{58,5}{777}.100\approx7,529\%\)

b) PTHH: Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O

0,5__________________0,5(mol)

m(rắn)=mCuO=0,5.80=4(g)

Bình luận (0)
Eremika4rever
50 phút trước

If you run a lot, you will get fitter.

-> The more you run , the fitter you will get

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
49 phút trước

The more you run,the fitter you will get.

 

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
48 phút trước

If you run a lot, you will get fitter.

The more you run, the fitter you will get.

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
1 giờ trước (15:44)

Xét 1 tia sáng chiếu xiên vào mặt nước trong 1 bể nước nhỏ. Tia sáng gặp 1 gương phẳng nhỏ đặt nằm ngang ở đáy bể, trở lại mặt nước, rồi ló ra không khí. Tia ló ra chịu bao nhiêu lần phản xạ và khúc phản xạ.

A.Tia sáng chịu một lần phản xạ và một lần khúc xạ

B. Tia sáng chịu một lần phản xạ và hai lần khúc xạ

C.Tia sáng chịu hai lần phản xạ và một lần khúc xạ

D. Tia sáng chịu hai lần phản xạ và hai lần khúc xạ

Bình luận (0)
Huy Nguyen
2 giờ trước (15:18)

31. A32. C3334. B 35. D36. C37. B38. A 

Bình luận (1)
Huy Nguyen
2 giờ trước (15:19)

31. A32. C

33

34. 

35. D

36. C

37. B

38. A 

Bình luận (0)
Huy Nguyen
2 giờ trước (15:21)

31:A

32:C

33:

34:B

35:D

36:C

37:B

38:A

Bình luận (0)
Vương Thị Thanh Hoa
58 phút trước

I’m most...............of your generosity.

     A. appreciative    B. appreciated               C. aware                       D. appreciable

-appreciative of : đánh giá cao sth

-appreciable(a) có thể đánh giá được

-aware of = understand

-Sau tobe + adj /N/Ving

Bình luận (0)

Trong chuỗi thức ăn: từ tảo biển qua động vật phiêu sinh, cá nhỏ, mực ống, cá mập. Dưới khía cạnh sinh thái học, người ta gọi tảo biển là:

A. sinh vật nguyên sinh

B. sinh vật quang hợp

C. sinh vật sản xuất

D. sinh vật tự dưỡng

Bình luận (0)

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=\dfrac{20a-11}{2012}\\x_1x_2=-1\end{matrix}\right.\)

\(P=\dfrac{3}{2}\left(x_1-x_2\right)^2+2\left(\dfrac{x_1-x_2}{2}-\dfrac{x_1-x_2}{x_1x_2}\right)^2\)

\(=\dfrac{3}{2}\left(x_1-x_2\right)^2+2\left(x_1-x_2\right)^2\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{x_1x_2}\right)^2\)

\(=\dfrac{3}{2}\left(x_1-x_2\right)^2+2\left(x_1-x_2\right)^2\left(\dfrac{1}{2}+1\right)^2\)

\(=6\left(x_1-x_2\right)^2=6\left(x_1+x_2\right)^2-24x_1x_2\)

\(=6\left(\dfrac{20a-11}{2012}\right)^2+24\ge24\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=\dfrac{11}{20}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN