Nguyễn Duy Khang
20 phút trước

Trả lời được điểm khi được giáo viên tick hoặc nhiều CTV cùng tick.

Hỏi trên web là miễn phí, không mất điểm.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
1 giờ trước (15:04)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\2x+y=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\2x+x-m=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\3x=m+4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\x=\dfrac{m+4}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{m+4}{3}\\y=\dfrac{-2m+4}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
56 phút trước

\(\left\{{}\begin{matrix}x-y=m\left(1\right)\\2x+y=4\left(2\right)\end{matrix}\right.\\ \left(1\right)\Leftrightarrow x=y+m\)

Thay \(x=y+m\) vào (2) ta được:

\(2\left(y+m\right)+y=4\\ \Leftrightarrow2y+2m+y=4\\ \Leftrightarrow3y=4-2m\\ \Leftrightarrow y=\dfrac{4-2m}{3}\)

Thay \(y=\dfrac{4-2m}{3}\) vào (1) ta được:

\(x-\dfrac{4-2m}{3}=m\\ \Leftrightarrow\dfrac{3x}{3}-\dfrac{4-2m}{3}=\dfrac{3m}{3}\\ \Leftrightarrow3x-4+2m=3m\\ \Leftrightarrow3x=m+4\\ \Leftrightarrow x=\dfrac{m+4}{3}\)

Vậy hpt có nghiệm là \(\left(x;y\right)=\left(\dfrac{m+4}{3};\dfrac{4-2m}{3}\right)\)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le

 

Bạn đã like Trang để nhận thông báo mới nhất về cuộc thi chưa?

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Có câu hỏi hay? Gửi ngay chờ chi:

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

-------------------------------------------------------------------

[Toán.C38 _ 26.1.2021]

undefined

[Toán.C39 _ 28.1.2021]

Cho x,y,z dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

\(P=\dfrac{x+y}{x+y+z}+\dfrac{y+z}{y+z+4x}+\dfrac{z+x}{z+x+16y}\).

tthnew
1 giờ trước (14:45)

Câu 38.

Bất đẳng thức chặt hơn vẫn đúng

\(\dfrac{2ab}{\sqrt{\left(b+c\right)\left(c+a\right)}}+\dfrac{c^2}{a+b}\ge\dfrac{a+b+c}{2}+\dfrac{27}{16}\cdot\dfrac{\left(a-b\right)^2}{a+b+c}\)

Bất đẳng thức ban đầu của anh em có một solution nhưng rất xấu.

 

Bình luận (0)
Huy Nguyen
2 giờ trước (13:47)

C

Bình luận (0)
traitimtrongvang
10 phút trước

Ta có :

Tỉ lệ số phân tử Na2O : số phân tử CaO : số phân tử SiO2 là 

\(\dfrac{13\%}{62} : \dfrac{15\%}{56} :\dfrac{72\%}{60}= \)1 : 1 : 6. Vậy CTHH cần tìm : Na2O.CaO.6SiO2

(Đáp án A)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN