Nguyễn Hoàng Minh
32 phút trước

\(a,=\left(250\cdot4\right)\cdot1476=1000\cdot1476=1476000\\ b,=189\cdot\left(509-409\right)=189\cdot100=18900\)

Bình luận (0)
Trần Phương Linh
26 phút trước

a, 250.1476.4

=(250⋅4)⋅1476

=1000⋅1476=1476000

b, 189.509 - 189.409

=189⋅(509−409)

=189⋅100

=18900

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
34 phút trước

\(\Rightarrow3A=1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot3+3\cdot4\cdot3+...+9\cdot10\cdot3\\ \Rightarrow3A=1\cdot2\cdot3+2\cdot3\left(4-1\right)+3\cdot4\left(5-2\right)+...+9\cdot10\left(11-8\right)\\ \Rightarrow3A=1\cdot2\cdot3-1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4-2\cdot3\cdot4+3\cdot4\cdot5-...-8\cdot9\cdot10+9\cdot10\cdot11\\ \Rightarrow3A=9\cdot10\cdot11\\ \Rightarrow A=3\cdot10\cdot11=363\)

Bình luận (0)
Lấp La Lấp Lánh
32 phút trước

\(A=1.2+2.3+3.4+4.5+...+9.10\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+...+9.10.\left(11-8\right)\)

\(=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+9.10.11-8.9.10\)

\(=9.10.11\)

\(\Rightarrow A=\dfrac{9.10.11}{3}=3.10.11=330\)

Bình luận (0)
Trần Phương Linh
31 phút trước

Đặt M = 1.2+2.3+3.4+4.5+5.6+6.7+7.8+8.9+9.10

3M = 3.(1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + 5.6 + 6.7 + 7.8 + 8.9 + 9.10)
      = 1.2.(3 - 0) + 2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) + 4.5.(6 - 3) + 5.6.(7 - 4) + 6.7.(8 - 5) + 7.8.(9 - 6) + 8.9.(10 - 7) + 9.10.(11 - 8)
      = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + 3.4.5 - … + 8.9.10 - 8.9.10 + 9.10.11
      = 9.10.11 = 990.
M   = 990/3

      = 330

Ta chú ý tới đáp số 990 = 9.10.11, trong đó 9.10 là số hạng cuối cùng của M và 11 là số tự nhiên kề sau của 10, tạo thành tích ba số tự nhiên liên tiếp. Ta có kết quả tống quát sau:
M = 1.2 + 2.3 + … + (n - 1).n = (n - 1).n.(n + 1)/3

Bình luận (0)
Nguyễn Tường Anh
44 phút trước

các bạn vào page mình thì mới xem được đề bài (vì đề bài là ảnh) nhé.

Bình luận (0)

Làm gì được đâu?

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
59 phút trước

Nếu \(p>3\)

Vì p là số nguyên tố nên sẽ không chia hết cho 3

Với \(p=3k+1\left(k\in N;k>1\right)\)

\(p+20=3k+1+20=3k+21=3\left(k+1\right)⋮3\left(loại\right)\)

Với \(p=3k+2\left(k\in N;k>1\right)\)

\(p+40=3k+2+40=3k+42=3\left(k+14\right)⋮3\left(loại\right)\)

Vậy \(p=3\)

 

Bình luận (0)
luna
1 giờ trước (8:51)

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN