Han Gia
👁💧👄💧👁
19 phút trước

\(\dfrac{1}{2^2}< \dfrac{1}{1\cdot2}\\ \dfrac{1}{3^2}< \dfrac{1}{2\cdot3}\\ \dfrac{1}{4^2}< \dfrac{1}{3\cdot4}\\ ...\\ \dfrac{1}{50^2}< \dfrac{1}{49\cdot50}\\ \Rightarrow A=\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+...+\dfrac{1}{50^2}< 1+\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+...+\dfrac{1}{49\cdot50}\\ \Rightarrow A< 1+1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{49}-\dfrac{1}{50}\\ \Rightarrow A< 2-\dfrac{1}{50}< 2\)

Bình luận (0)
kodo sinichi
11 phút trước

`A = 1/1^2 + 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + ... + 1/50^2`

`=> A = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2+  ... + 1/50^2`

ta giữ nguyên `1`:

ta thấy :

`1/2^2 = 1/(2.2) < 1/(1.2)`

`1/3^2 = 1/(3.3) < 1/(2.3)`

`1/4^2 = 1/(4.4) < 1/(3.4)`

`............................................`

`1/50^2 = 1/(50.50) < 1/(49.50)`

`=> A < 1 + 1/(1.2) + 1/(2.3) + .... + 1/(49.50)`

`=> A < 1 + 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + ... + 1/49 - 1/50`

`=> A < 1 + 1 - 1/50`

`=> A < 2 - 1/50 < 2` 

`=> A < 2`

Bình luận (0)
Lê Michael
56 phút trước

`2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 3 xx ( 5 - 2) + 1]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 3 xx 3 + 1]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 9 + 1 ]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . 10 +1}`

`=2^3 + 2 . { 12 + 20 + 1}`

` = 2^3 + 2 . 33`

`=8 + 2 . 33`

`= 8 + 66`

`= 74`

Bình luận (2)
Đỗ Kiên Cường
10 phút trước

Chúc bạn học tốt !!!

Phần 7)  \(5\) : ( \(^{\dfrac{-5}{2}^2}\)) + \(\dfrac{2}{15}.\dfrac{3}{2}\) - ( \(-2018^0\)) = \(5\) : \(\dfrac{25}{4}\) + \(\dfrac{6}{30}\) - \(1\) + \(0,25\)

                                                                 = \(\dfrac{4}{5}\) + \(\dfrac{1}{5}\) - \(\dfrac{5}{5}\) + \(\dfrac{1}{4}\)

                                                                 = \(0\) + \(\dfrac{1}{4}\) = \(\dfrac{1}{4}\)

Phần 8) \(1,2-\dfrac{1}{2}\) ) : \(1\dfrac{1}{20}\) + \(\dfrac{3}{4}-1,25\) - \(\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2\) = \(\dfrac{7}{10}\) \(:\dfrac{21}{20}\) + \(\dfrac{3}{4}\) -  \(\dfrac{5}{4}\)

                                                                              = \(\dfrac{2}{3}\) - \(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{4}{6}\) - \(\dfrac{3}{6}\) = \(\dfrac{1}{6}\)

Phần 9) \(\dfrac{\left(-1\right)^6.3^5.4^3}{9^2.2^5}\) = \(\dfrac{1.3^5.2^6}{3^4.2^5}\) = \(3.2=6\)

Phần 10) \(\dfrac{3}{5}+2\dfrac{1}{5}:\left(\dfrac{-1}{2}\right)^3\)\(1^{2008}\) = 

\(\dfrac{3}{5}+\dfrac{7}{5}:\dfrac{-1}{8}-1=\dfrac{3}{5}-\dfrac{56}{5}-\dfrac{5}{5}=\dfrac{3-56-5}{5}=\dfrac{-58}{5}\)

Phần 11) \(12+8.\left(\dfrac{-1}{3}\right)^3+\) \(\left[\left(2018\right)^0:\dfrac{1}{2}\right]^2\) = \(12+8.\dfrac{-1}{27}+2^2\) 

                                                                     = \(12-\dfrac{8}{27}+4=16-\dfrac{8}{27}=\dfrac{424}{27}\)

Phần 12) \(2^3.\left(\dfrac{1}{4}\right)^3-6\dfrac{3}{5}-\dfrac{5}{8}+4\dfrac{3}{5}=8.\dfrac{1}{64}-\dfrac{33}{5}-\dfrac{5}{8}+\dfrac{23}{5}\) 

                                                            =  \(\left(\dfrac{1}{8}-\dfrac{5}{8}\right)-\left(\dfrac{33}{5}-\dfrac{23}{5}\right)\)

                                                            = \(\dfrac{-1}{2}-2=\dfrac{-1}{2}-\dfrac{4}{2}=\dfrac{-5}{2}\)

\(CuongDoraemon123\)

 

Bình luận (0)
Lê Michael
58 phút trước

`12/19 . 7/15 . (-13)/17 . 19/12 . 17/13`

`=(12/19 . 19/12) . ( (-13)/17 . 17/13) . 7/15`

`= 1 . (-1) . 7/15`

`= -1 . 7/15`

`=-7/15`

Bình luận (2)
Phạm Hà
58 phút trước

helpppp meeee plssss !!!

 

Bình luận (0)
TV Cuber
34 phút trước

`12/19 * 7/15 * (-13)/17 * 19/12 * 17/13`

`= (12/19 * 19/12)* ( (-13)/17 * 17/13) * 7/15`

`=1* (-1)* 7/15`

` = (-1) * 7/15 = -7/15`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
1 giờ trước (11:04)

`x` là :

`(12+4)/2=8`

`y`là :

`8-4=4`

Bình luận (0)
Lê Michael
1 giờ trước (11:04)

Số `x` cần tìm :

`(12 + 4)/2 = 8`

Số `y` cần tìm :

`12-8=4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
1 giờ trước (11:05)

Ta cóL

`(x + y) + (x - y) = 12 + 4`

`=> x + y + x - y = 12 + 4`

`=> 2x = 16`

`=> x = 16 : 2`

`=> x = 8`

`=> 8 + y = 12`

`=> y = 12 - 8`

`=> y = 4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
1 giờ trước (10:56)

Tổng số phần bằng nhau: `3 + 1 = 4 (phần)`

Số a là: `20 : 4 xx 3 = 15`

Số b là: `20 - 15 = 5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
1 giờ trước (10:57)

Số `a` là :

`(20xx3)/(3+1)=15`

Số `b`là :

`20-15=5`

Bình luận (0)
Khinh Yên
2 giờ trước (10:34)

Lan has painted the picture for 20 minutes

We did not go to the zoo last week

Have they been to China yet?

He met his girlfriend last month

We have learned Chinese for an hour

I have never driven a car

Have you ever gone skiing?

Your classmates studied hard for the last school grade?

bạn ơi ghi cái đề đàng quàng dùm đi tr :)

Bình luận (0)
Cihce
1 giờ trước (10:44)

Giá tiền 1 cái TV sau khi giảm giá 10% là:

6500000 . (100% - 10%) = 5850000 (đ)

Số tiền mà đến trưa cùng ngày cửa hàng điện máy đó bán được là:

20 . 5850000 = 117000000 (đ)

Giá tiền của 1 cái TV sau khi quyết định giảm giá thêm 10% nữa so với giá đang bán là:

5850000 . (100% - 10%) = 5265000 (đ)

Số tiền cửa hàng điện máy đó bán được số TV còn lại là:

5265000 . 20 = 105300000 (đ)

a) Số tiền cửa hàng điện máy đó thu được sau khi bán hết lô TV là:

117000000 + 105300000 = 222300000 (đ)

b) Số tiền cửa hàng điện máy đó thu được khi bán với giá vốn là:

3050000 . 40 = 122000000 (đ)

Vậy cửa hàng điện máy đó lời sau khi bán hết lô hàng này. 

Bình luận (1)
Sunshine
2 giờ trước (10:14)

`a, (x-39):7 = 3`

`=> x - 39 = 21`

`=> x = 60`

`b, => 3x - 2 = 4`

`=> 3x = 6`

`=> x = 2`

`c, => 15 - 6x = 3`

`=> 6x = 12`

`=> x = 2`.

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
2 giờ trước (10:18)

 a)  [( x - 39 ) : 7 ] . 4 = 12

      [( x - 39 ) : 7 ]      = 12 : 4

      [( x - 39 ) : 7 ]      = 3

       ( x - 39 )             = 3 . 7

       ( x - 39 )             = 21

         x                       = 21 + 39

         x                       = 60

b)   32 : (3x - 2 ) = 8

              3x - 2    = 32 : 8

              3x - 2    = 4

              3x          = 4 + 2

              3x          = 6

                x          = 6 : 3 = 2

c)    ( 15 - 6x ) . 243 = 729

       ( 15 - 6x )          = 729 : 243 = 3

                 6x            = 15 - 3 = 12

                   x            = 12 : 6 = 2

Bình luận (0)
TV Cuber
2 giờ trước (10:36)

` a)  [( x - 39 ) : 7 ] . 4 = 12`

    `  ( x - 39 ) : 7     = 12 : 4 =3`

    `   x - 39 = 3xx7=21`

`    x  = 21 + 39 = 60`

`b)   32 : (3x - 2 ) = 8`

`3x-2 = 32/8 =4`

`3x = 4+2=6`

`x=6/3=2`

`c)    ( 15 - 6x ) . 243 = 729`

`15-6x = 729/234=3`

`6x=15-2=12`

`=>x=12/6=2`

Bình luận (0)
Khinh Yên
2 giờ trước (10:18)

a
the
x
a
some
x
the
the
x
x

Bình luận (0)
Tạ Đức Hưng(nick phụ)
2 giờ trước (10:19)

a
the
some
a
a
x
the
the
x

 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh
2 giờ trước (10:08)

Tính tổng hay gì bạn

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Linh
2 giờ trước (10:28)

\(B=4+4^3+4^5+...+4^{49}\)

\(4^2.B=4^2.\left(4+4^3+...+4^{49}\right)\)

\(16B=4^3+4^5+...+4^{49}\)

\(\Rightarrow16B-B=\left(4^3+4^5+...+4^{51}\right)-\left(4+4^3+...+4^{49}\right)\)

\(\Rightarrow15B=4^{51}-4\)

\(\Rightarrow B=\dfrac{4}{15}.\left(4^{50}-1\right)\)

Vậy \(B=\dfrac{4}{15}.\left(4^{50}-1\right)\)

Bình luận (0)
kodo sinichi
1 giờ trước (10:49)

`B = 4 + 4^3 + 4^5 + ... + 4^49`

`=> 16B = 4^3 + 4^5 + 4^7 + ... + 4^51`

`-`

 `B    = 4 + 4^3 + 4^5 + ... + 4^49`

_______________________________________

`=> 15B  =  4^51 - 4`

`=>     B   = (4^51 - 4)/15`

Bình luận (0)