Hoàng Hạnh Nguyễn
3 giờ trước (23:10)

1 The playground of the school isn't full of people

Is the playground of the school full of people?

2 Albert isn't her classmate in junior high school

Is Albert her classmate in junior high school?

3 They don't do experiments in the greenhouse

Do they do experiments in the greenhouse?

4 The teacher doesn't give paper to all the children

Does the teacher give paper to all the children?

5 Physics and English aren't your favorite subjects

Are Physics and English your favorite subjects?

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:15)

1 .The playground of the school isn't full of people Is the playground of the school full of people?

2. Albert isn't her classmate in junior high school Is Albert her classmate in junior high school?

3. They don't do experiments in the greenhouse Do they do experiments in the greenhouse?

4 .The teacher doesn't give paper to all the children Does the teacher give paper to all the children?

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
3 giờ trước (22:59)

1 Joe doesn't use pencils with erasers on top

Does Joe use pencils with erasers on top?

2 Henderson doesn't read many science books

Does Henderson read many science books?

3 Jennifer isn't busy with her homework

Is Jennifer busy with her homework?

4 We don't go to the classroom in sequence 

Do we go to the classroom in sequence?

5 I don't come straight home after school

Do I come straight home after school?

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:16)

1. Joe doesn't use pencils with erasers on top

Does Joe use pencils with erasers on top?

2. Henderson doesn't read many science books

Does Henderson read many science books?

3. Jennifer isn't busy with her homework

Is Jennifer busy with her homework?

4 .We don't go to the classroom in sequence

Do we go to the classroom in sequence?

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
3 giờ trước (22:52)

1. takes

2. Do you help

3. doesn't like

4. don't join

5. rises/sets

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:17)

1. takes

2. Do you help

3. doesn't like

4. don't join

5. rises,sets

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
3 giờ trước (22:44)

Diện tích mảnh đất là : 40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là : 20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là : 10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là : 1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (2)
Doraemon2611
3 giờ trước (22:45)

Diện tích mảnh đất hcn là: `40xx30=1200(m^2)`

Diện tích cái ao hình vuông là: `20xx20=400(m^2)`

Diện tích vườn rau hcn là: `10xx8=80(m^2)`

Diện tích trồng cây ăn quả là: `1200-400-80=720(m^2)`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
3 giờ trước (23:00)

Diện tích mảnh đất là :

40 x 30 = 1200 (m²)

Diện tích cái ao là :

20 x 20 = 400 (m²)

Diện tích vườn rau là :

10 x 8 = 80 (m²)

Diện tích vườn cây ăn quả là :

1200 - 400 - 80 = 720 (m²)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
3 giờ trước (22:33)

Số người sau khi được bổ sung thêm là: 60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là: 4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là: 8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là: 2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
3 giờ trước (23:01)

Số người sau khi được bổ sung thêm là:

60 + 20 = 80 (người)

Chiều dài đoạn đường là:

4 + 8 = 12 ( km )

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 4km là:

8 × 120 : 80 = 12 (giờ)

Số thời gian để 80 người đắp xong đoạn đường 5km là:

2 × 5 : 4 = 15 (giờ)

Bình luận (0)
NaYewCou
^JKIES Nguyễn^
3 giờ trước (22:30)

\(x+\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{5}\\ =>x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{8}\\ =>x=\dfrac{8-5}{40}\\ =>x=\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
3 giờ trước (22:30)

`x+1/8=1/5`

`x=1/5-1/8`

`x=8/40-5/40`

`x=3/40`

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
3 giờ trước (22:31)

x = \(\dfrac{1}{5}\)-\(\dfrac{1}{8}\)

x = \(\dfrac{8-5}{40}\)

x = \(\dfrac{3}{40}\)

Bình luận (0)
Komorebi
3 giờ trước (22:17)

/ɑː/: far, smart, hard, sharpener, schoolyard, alarm, large, fast

/ʌ/: lunch, study, compass, subject, rubber, Sunday, month

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
3 giờ trước (22:13)

1a (âm ju, các từ còn lại âm ʌ)

2d (âm eə, các từ còn lại âm a:)

3b (âm e, các từ còn lại âm i:)

4c (âm a:, các từ còn lại âm æ)

5c (âm k, các từ còn lại âm ʧ)

Bình luận (0)
Phước Lộc
4 giờ trước (22:04)

\(541+\left(218-x\right)=73\)

\(218-x=73-541\)

\(218-x=-468\)

\(x=218--468=218+468\)

\(x=686\)

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
4 giờ trước (22:04)

\(218-x=73-541\\ =>218-x=-468\\ =>x=218-\left(-468\right)\\ =>x=686\)

Bình luận (0)