Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 203
Điểm GP 28
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Kiệt

Đang theo dõi (0)