Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 261
Số lượng câu trả lời 105903
Điểm GP 8656
Điểm SP 62907

Người theo dõi (2054)

Đang theo dõi (0)