Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 113
Số lượng câu trả lời 35153
Điểm GP 5163
Điểm SP 18287

Người theo dõi (1086)

Đang theo dõi (0)