Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 11465
Điểm GP 3319
Điểm SP 5070

Người theo dõi (645)

Đang theo dõi (10)