Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 359
Số lượng câu trả lời 126247
Điểm GP 10343
Điểm SP 70059

Người theo dõi (2249)

Đang theo dõi (0)