Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 158
Số lượng câu trả lời 62545
Điểm GP 5610
Điểm SP 33483

Người theo dõi (1549)

Tuấn kiệt
Linh Đồng
Mai Vĩnh Nam Lê
thùy dương

Đang theo dõi (0)