Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 245
Số lượng câu trả lời 91368
Điểm GP 7662
Điểm SP 55956

Người theo dõi (1897)

Đang theo dõi (0)