Nguyễn Ngọc Khánh Linh
11 giờ trước (21:04)

Gà mái có số con là :

 30 x 5 = 150(con)

Tổng số gà là :

 30 + 150 = 180(con)

 

 

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Huy Hoàng
11 giờ trước (21:05)

tổng số phần bằng nhau là :1+5=6(phần)

Số gà trống là: 30:6.1=5(con)

Số gà mái là:30:6.5=25(con)

Vậy:...

 

Bình luận (1)
Sang Duongvan
11 giờ trước (21:06)

số gà mái là

30x5=150(con)

Vậy có 30 gà trống và 150 gà mái

ko chắc lắm

sợ sai đề

Bình luận (1)
N           H
11 giờ trước (21:02)

c)khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới kinh tuyến gốc

Bình luận (0)
Rimuru Tempest
11 giờ trước (21:02)

C )khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới kinh tuyến gốc

Bình luận (0)
ERROR
11 giờ trước (21:03)

\(C\)

Bình luận (0)
erorr456
Vô_Gia_Cư
11 giờ trước (20:50)

\(2^x=8\)

\(2^x=2^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Bình luận (1)
Bạch Dương chăm chỉ
11 giờ trước (20:50)

X=3

Bình luận (0)
ERROR
11 giờ trước (20:50)

\(2^3\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
11 giờ trước (20:44)

c)quả địa cầu

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
11 giờ trước (20:44)

C

Bình luận (0)
Phước Lộc
11 giờ trước (20:44)

Chọn phương án C.

Bình luận (0)
MinYewCou
12 giờ trước (20:33)

`->B`

Bình luận (0)
N           H
12 giờ trước (20:31)

C

Bình luận (0)