Trần Ngọc Phong

 sử dụng con trỏ để làm các bài tập sau đây 1.1 Mảng một chiều

 Nhập vào một mảng gồm n phần tử nguyên (1 ≤ n ≤ 10,000) và một số nguyên X: o Những phần tử nào (in ra cả giá trị và vị trí của phần tử đó) là ước số của X? o Dồn những phần tử là ước số của X về cuối mảng. Sắp xếp các phần tử không phải là ước số của X theo thứ tự tăng dần (giữ nguyên vị trí các phần tử là ước số của X).

 Nhập vào một mảng các số nguyên dương gồm n phần tử (1 ≤ n ≤ 15): o Đếm số phần tử tận cùng là 6 và chia hết cho 6 trong mảng o Tính trung bình cộng các số nguyên tố hiện có trong mảng o Cho biết trong mảng có bao nhiêu số nguyên tố phân biệt

 Cho mảng A gồm n < 1000 phần tử nguyên |A[i]| ≤ 10,000. Viết hàm thực hiện các công việc sau: o Trích những phần tử trong A không phải số nguyên tố ra mảng B o Sắp giảm các số nguyên trong mảng B o Xóa những số nguyên tố trong mảng A

 Nhập 2 dãy số nguyên A, B gồm m, n phần tử (1 ≤ n, m ≤ 25): o Xuất ra những phần tử có trong A mà không có trong B o Ghép A, B thành C sao cho C không có phần tử trùng nhau 1.2 Mảng hai chiều

 Nhập xuất ma trận số nguyên

 Tính tổng các phần tử dương trong ma trận

 Đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận

 Tìm số lớn nhất trên biên ma trận.

 Tìm số dương nhỏ nhất trong ma trận

 Liệt kê các dòng có chứa các giá trị âm trong ma trận.

 Liệt kê các dòng chứa toàn số chẵn trong ma trận.

 Đếm số lượng giá trị “Yên ngựa” trên ma trận. Một phần tử được gọi là “yên ngựa” khi nó lớn nhất trên dòng và nhỏ nhất trên cột.

 Đếm số lượng giá trị “Hoàng hậu” trên ma trận. Một phần tử được gọi là hoàng hậu khi nó lớn nhất trên dòng, trên cột và hai đường chéo đi qua nó

 Tính tổng các phần tử cực trị trong ma trận. Một phần tử gọi là cực trị khi nó lớn hơn các phần tử xung quanh hoặc nhỏ hơn các phần tử xung quanh.

 Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận

 Sắp xếp các giá trị nằm trên biên ma trận tăng dần theo chiều kim đồng hồ

Tiến Bộ Chăm Chỉ
3 giờ trước (1:39)

Đáng lẽ phải trừ mH2 nhưng đáp án ko có đúng ko ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ...
8 giờ trước (21:08)

\(\Delta'=m^2-\left(2m^2-4m+3\right)=-m^2+4m-3\)

\(=-\left(m^2-4m+4-4\right)-3=-\left(m-2\right)^2+1\)

Để pt trên có 2 nghiệm x1 ; x2 khi \(0\le-\left(m-2\right)^2+1\le1\)

Theo Vi et : \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1x_2=2m^2-4m+3\end{matrix}\right.\)

\(A=\left(x_1+x_2\right)^2+x_1x_2\)

\(=4m^2+2m^2-4m+3=6m^2-4m+4\)

bạn kiểm tra lại đề xem có vấn đề gì ko ? 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
8 giờ trước (21:10)

\(\Delta'=m^2-\left(2m^2-4m+3\right)=-m^2+4m-3\ge0\Rightarrow1\le m\le3\)

Theo Viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1x_2=2m^2-4m+3\end{matrix}\right.\)

\(A=\left(x_1+x_2\right)^2+x_1x_2\)

\(=\left(2m\right)^2+2m^2-4m+3\)

\(=6m^2-4m+3\)

Xét hàm \(f\left(m\right)=6m^2-4m+3\) trên \(\left[1;3\right]\)

\(-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{1}{3}< 1;a=6>0\Rightarrow f\left(m\right)\) đồng biến trên \(\left[1;3\right]\)

\(\Rightarrow f\left(m\right)_{max}=f\left(3\right)=45\) khi \(m=3\)

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
8 giờ trước (21:04)

k spam

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
8 giờ trước (21:04)

:>

Bình luận (0)
•ℳIŇℌ✼SÇØŦŦ ͜✿҈
8 giờ trước (21:04)

vt = tiếng anh đy chứ vt = tiếng việt ô nhiễm lắm >:(

Bình luận (0)
ʚℌ๏àйǥ Pɦúςɞ‏
8 giờ trước (20:37)

tham khảo

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng mà trong đó vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định ý thức nhưng không thụ động mà có thể tác động trở lại vật chất qua hoạt động của con người.

Theo Lê-nin thì vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan, đem đến cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh lại và không tồn tại lệ thuộc vào cảm giác.

Đặc điểm của vật chất:

– Vật chất tồn tại bằng vận động và thể hiện sự tồn tại thông qua vận động.

– Không có vận động ngoài vật chất và không có vật chất không có vận động;

– Vật chất vận động trong không gian và thời gian;

– Không gian và thời gian là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể và là hình thức tồn tại của vật chất.

Bên cạnh vật chất, ý thức là kết quả của quá trình phát triển tự nhiên và lịch sử xã hội. Ý thức mang bản chất là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, chính là sự phản ánh tích cực, tự giác, chủ động thế giới khách quan và bộ não con người thông qua hoạt động thực tiễn.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vật chất và ý thức có quan hệ 2 chiều và tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện qua nhận thức và thực tiễn như sau:

Thứ nhất: Vật chất có vai trò quyết định ý thức

Do tồn tại khách quan nên vật chất là cái có trước và mang tính thứ nhất. Ý thức là sự phản ánh lại của vật chất nên là cái có sau và mang tính thứ hai. Nếu không có vật chất trong tự nhiên và vật chất trong xã hội thì sẽ không có ý thức nên ý thức là thuộc tính, là sản phẩm cuẩ vật chất, chịu sự chi phối, quyết định của vật chất. Bên cạnh đó, ý thức có tính sáng tạo, năng động nhưng những điều này có cơ sở từ vật chất và tuân theo những quy luật của vật chất.

Vật chất quy định nội dung và hình thức biểu hiệu của ý thức. Điều này có ý nghĩa là ý thức mang những thông tin về đối tượng vật chất cụ thể. Những thông tin này có thể đúng hoặc sai, đủ hoặc thiếu, sự biểu hiện khác nhau đều do mức độ tác động của vật chất lên bộ óc con người.

Thứ hai: Ý thức tác động trở lại vật chất

Mặc dù vật chất sinh ra ý thức nhưng ý thức không thụ động mà sẽ tác động trở lại cật chất thông qua các hoạt động thực tiễn của con người. Ý thức sau khi sinh ra sẽ không bị vật chất gò bó mà có thể tác động làm thay đổi vật chất.

Vai trò của ý thức đối với vật chất thể hiện ở vai trò của con người đối với khách quan. Qua hoạt động của con người, ý thức có thể thay đổi, cải tạo hiện thực khách quan theo nhu cầu phát triển của con người. Và mức độ tác động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu, ý chí, điều kiện, môi trường… và nếu được tổ chức tốt thì ý thức có khả năng tác động lớn đến vật chất.

 

Ý thức không thể thoát ly hiện thực khách quan, sức mạnh của ý thức được chứng tỏ qua việc nhận thức hiện thực khách quan và từ đó xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu ý chí để hoạt động của con người có thể tác động trở lại vật chất. Việc tác động tích cực lên vật chất thì xã hội sẽ ngày càng phát triển và ngược lại, nếu nhận tức không dùng, ý thức sẽ kìm hãm lịch sử.

Ý nghĩa phương pháp luận

– Phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan trong mọi hoạt động

Tri thức mà con người thu nhận được sẽ thông qua chu trình học tập, nghiên cứu từ các hoạt động quan sát, phân tích để tác động vào đối tượng vật chất và buộc những đối tượng đó phải thể hiện những thuộc tính, quy luật.

Để cải tạo thế giới khách quan đáp ứng nhu cầu của mình, con người phải căn cứ vào hiện thực khách quan để có thể đánh giá, xác định phương hướng biện pháp, kế hoạch mới có thể thành công.

Bên cạnh đó cần phải tránh xa những thói quen chỉ căn cứ vào nhu cầu, niềm tin mà không nghiên cứu đánh giá tình hình đối tượng vất chất.

 

– Phát huy tính năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của yếu tố con người.

 

Con người muốn ngày càng tài năng, xã hội ngày càng phát triển thì phải luôn chủ động, phát huy khả năng của mình và luôn tìm tòi, sáng tạo cái mới. Bên cạnh đó, con người phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao năng lực và không bỏ cuộc giữa chừng.

Con người tuyệt đối không được thụ động, ỷ lại trong mọi trường hợp để tránh việc sa vào lười suy nghĩ, lười lao động.

Ví dụ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Ý thức có tính độc lập tương đối, tính năng động sáng tạo có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người, vì vậy cùng với việc xuất phát từ hiện thực khách quan, cần phát huy tính năng động chủ quan, tức là phát huy mặt tích cực của ý thức, hạn chế mặt tiêu cực của ý thức.

Ví dụ: Trước khi thực hiện một trận đánh chung ta làm quyết tâm thư; thực hiện tự phê bình và phê bình; rút ra các nhược điểm để tiến bộ, khắc phục những mặt tiêu cực. Thực hiện giáo dục nhận thức thông qua các phong trào, thực tiễn tư tưởng cục bộ địa phương và đạo đức giả.

 

Hay, giữa vật chất và ý thức chỉ có những mặt đối lập tuyệt đối trong phạm vi nhận thức luận. Bên ngoài lĩnh vực đó, sự phân biệt là tương đối. Vì vậy một chính sách đúng đắn là cơ sở để kết hợp hai điều này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Cảm ơn Quý khách hàng đã theo dõi bài viết.

Bình luận (0)
Lê Phương Mai
9 giờ trước (19:43)

Money has been donated  to build houses for poor people by many people.

Bình luận (0)
Dzịt
9 giờ trước (19:38)

Ngày mai e mới biết điểm :> Cảm giác hồi hộp, hấp hối, lo lắng, sợ hãi các kiểu :))

Bình luận (17)
9- Thành Danh.9a8
9 giờ trước (19:38)

sau học kì 1 thì em thấy mình cần cố gắng hơn trong học kì 2 để được đi tuyển sinh bởi vì chỗ em bình dương năm nay tỉ lệ 1 chọi 2500 là khá khó trong việc đó

thứ khiến em tiếc nuối là học kì 1 mình học onl không tiếp thu được nhiều ảnh hưởng đến học tập lắm:<

Bình luận (4)
Good boy
9 giờ trước (19:41)

Học kì 1 vừa qua em thấy hài lòng với kết quả của mình,kết quả học tập của em khá tốt một phần cũng nhờ có các anh,chị,các bạn,các em trên hoc24h, tuy nhiên học kì  vừa qua, thứ làm cho em tiếc nuối nhất đó là do sự cản trở của dịch bệnh mà em không được đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa,mong sao dịch bệnh mau chóng kết thúc để mọi người trở lại với hoạt động sinh hoạt hằng ngày,được đến trường,được gặp bạn bè, được vui chơi tự do,được tham gia các hoạt động ngoại khóa,...

 

Bình luận (2)
Hàn Băng Tâm
9 giờ trước (19:41)

Câu 5 :

- Hành vi của ông A có vi phạm pháp luật,hành vi của ông A đã xâm phạm quyền riêng tư.Vì ông A đã bắt con ông B để trả khảo về việc bị mất chiếc quạt điện.

Pháp luật quy định trong trường ông A xâm nhập vào nhà ông B để lấy lại chiếc quạt của mình ( đây là chưa cho phép của chủ nhà , mà ông A đã xâm nhập )

CÂU 6 : Theo em là không,vì cụ đã tự bầu theo ý kiến của bản thân.

+ Các nguyên tắc bầu cử ( có hết trên mạng rồi bạn nhé )

Câu 7 : Hành vi của bố con ông A có vi phạm pháp luật,Hành vi của bố con ông A đã bị phạm tài sản riêng tư của gia đình ông B,vì hai bố con ông a đã tự tiện xông vào ông B khi chưa có sự cho phép của ông B.

Bình luận (0)
Phong Lan
9 giờ trước (19:33)

Câu nào cũng đc ạ

Bình luận (0)
Min Nguyễn
9 giờ trước (19:43)

Tham khảo :

Câu 5 :

- Hành vi của ông A có vi phạm pháp luật,hành vi của ông A đã xâm phạm quyền riêng tư.Vì ông A đã bắt con ông B để trả khảo về việc bị mất chiếc quạt điện.

Pháp luật quy định trong trường ông A xâm nhập vào nhà ông B để lấy lại chiếc quạt của mình ( đây là chưa cho phép của chủ nhà , mà ông A đã xâm nhập )

CÂU 6 : Theo em là không,vì cụ đã tự bầu theo ý kiến của bản thân.

+ Các nguyên tắc bầu cử ( có hết trên mạng rồi bạn nhé )

Câu 7 : Hành vi của bố con ông A có vi phạm pháp luật,Hành vi của bố con ông A đã bị phạm tài sản riêng tư của gia đình ông B,vì hai bố con ông a đã tự tiện xông vào ông B khi chưa có sự cho phép của ông B.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)