Gen tổng hợp phân tử pr cần 300 tARN  

\(\Rightarrow\) Số axitamin môi trường cung cấp cần để tổng hợp là 300 aa

Nên ta có :  \(\dfrac{N_{gen}}{6}-1=300\) 

\(\Rightarrow\) \(N_{gen}=\left(300+1\right).6=1806\left(nu\right)\)

a) Gen trên dài :   \(L=\dfrac{N}{2}.3,4=\dfrac{1806}{2}.3,4=3070,2\left(A^o\right)\)

b) Phân tử pr do gen trên tổng hợp sẽ có số aa là :

\(\dfrac{N_{gen}}{6}-2=\dfrac{1806}{6}-2=299\left(aa\right)\)

Bình luận (0)
Teoyewmay
11 giờ trước (0:10)

Bạn ơi tằm 7h30-8h tói thì mới có nhiều người cày chứ bây giờ ít người onl lắm nên bạn đăng câu hỏi tráng nhứng lúc ngủ hoặc ít người onl để được trả lời ạ!

Bình luận (0)
Lưu Mẫn Nghi
7 giờ trước (4:44)

Ta có:

\(MA^2+MB^2+MC^2+MD^2=4MG^2\) với G  là trọng tâm của tứ diện đều.

Từ đề ta suy ra được:

\(4MG^2=2a^2\)

<=> \(2MG^2=a^2\)

=> \(MG=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}\)

Bình luận (0)
Phan Quỳnh Hoa
15 giờ trước (20:31)

bn tham khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_T%C3%A2y_Ban_Nha_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9

Bình luận (0)
Hồng Phương c2tt
Lệ Nhạt Phai
18 giờ trước (17:21)

Cứ sau \(0,5s\) thì động năng bằng thế năng. \(\Rightarrow t=\dfrac{T}{4}=0,5\Rightarrow T=2s\)

Khi đó ta thu được tốc độ góc \(\omega=\dfrac{2\pi}{T}==\dfrac{2\pi}{2}=\pi\) (rad/s)

Trong 0,5s tức trong khoảng thời gian \(\dfrac{T}{4}\) đó vật đi được quãng đường dài nhất là \(4\sqrt{2}cm\Rightarrow S_{max}=2Asin\dfrac{\Delta\varphi}{2}=A\sqrt{2}=4\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow A=4cm\)

\(\Rightarrow sin\dfrac{\Delta\varphi}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}=sin\dfrac{\pi}{4}\)\(\Rightarrow\dfrac{\Delta\varphi}{2}=\dfrac{\pi}{4}\Rightarrow\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{2}\)

Chọn \(t=0\) lúc vật qua VTCB theo chiều dương

\(\Rightarrow\)Độ lệch pha \(\Delta\varphi=-\dfrac{\pi}{2}\)

Vậy PT dao động của vật là \(x=Acos\left(\omega t+\Delta\varphi\right)=4cos\left(\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)cm\)

Bình luận (1)
Dzịt
19 giờ trước (16:53)

Ta có: \(t=\dfrac{T}{4}\)\(\Leftrightarrow0,5=\dfrac{T}{4}\)\(\Leftrightarrow T=2s\)

\(\Rightarrow\omega=\pi\left(\dfrac{rad}{s}\right)\)

Lại có: \(S_{max}=4\sqrt{2}\Rightarrow4\sqrt{2}=2Asin\dfrac{\Delta\varphi}{2}\)

\(\Rightarrow A=4\left(cm\right)\)

Vậy ptr dao động của vật là: \(x=4cos\left(\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\)

Bình luận (1)
POP POP
20 giờ trước (15:35)

\(a,N=\dfrac{2L}{3,4}=\dfrac{2.10.396}{3,4}=1800\left(Nu\right)\\ rN_{mt}=\dfrac{N}{2}=\dfrac{1800}{2}=900\left(ribonu\right)\\ b,Gen:\\ \left\{{}\begin{matrix}H=2A+3G=2300\\N=2A+2G=1800\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=400\left(Nu\right)\\G=X=500\left(Nu\right)\end{matrix}\right.\\ ARN:rU=A_{gốc}=100\left(ribonu\right)\\ rX=G_{gốc}=200\left(ribonu\right)\\ rA=A-rU=400-100=300\left(ribonu\right)\\ rG=G-rX=500-200=300\left(ribonu\right)\\ c,Số.aa.mt.cung.cấp=\dfrac{rN}{3}-1=\dfrac{900}{3}-1=299\left(aa\right)\\ Số.aa.Pr.hoàn.chỉnh=\dfrac{rN}{3}-2=\dfrac{900}{3}-2=298\left(aa\right)\)

Bình luận (0)
moi thu toi love