Khinh Yên
2 giờ trước (22:10)

refer

1) what time does your father get up and have breakfast ?

2) ha's house is small and it's in the country 

3) how many cities are there in your country ?

4) how did your family get to Phu Quoc Island ?

5) jane goes to school at eight o'clock every morning 

6) does Hung live in the country or in the city ?

7) did you take the sports part in the festival ?

8) Hoa invited Tom to her birthday party 

9) my family went to my cousin's birthday party last night 

10) what did you do on Mid-autumn Festival ?

11) my classmates went on a trip to the zoo by bus 

12) we enjoyed the food and drink at the party 

Bình luận (0)
Khinh Yên
2 giờ trước (22:11)

tối rồi ngồi rearrange mù mắt :v

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
2 giờ trước (22:11)

Tham khảo

1) what time does your father get up and have breakfast ?

2) ha's house is small and it's in the country 

3) how many cities are there in your country ?

4) how did your family get to Phu Quoc Island ?

5) jane goes to school at eight o'clock every morning 

6) does Hung live in the country or in the city ?

7) did you take the sports part in the festival ?

8) Hoa invited Tom to her birthday party 

9) my family went to my cousin's birthday party last night 

10) what did you do on Mid-autumn Festival ?

11) my classmates went on a trip to the zoo by bus 

12) we enjoyed the food and drink at the party 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (22:00)

34,3km=34300m

Bình luận (0)
Akai Haruma
2 giờ trước (22:00)

$34,3$ km $=34300$ m

Bình luận (3)
Quang Nhân
3 giờ trước (21:56)

3450

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (22:00)

3,45km=3450m

Bình luận (0)
Nông Hoàng Thiên Thảo
3 giờ trước (21:42)

Giups mị dzới mai nộp ùi

 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (21:26)

1. Where does Mai live?

…………She  lives in a small house in the country……………………………………………………………………………..

2. What are there in front of her house?

…………There are many flowers in front of her house……………………………………………………………………………..

3. What does Mai’s father do?

…………Mai’s father is a worker……………………………………………………………………………..

4. How many days a week does he work?

…………He works 5 days……………………………………………………………………………..

5. Does he work on Saturday and Sunday

No, he doesn't

Bình luận (0)
Khinh Yên
3 giờ trước (21:27)

Mai lives in a small house in the country. 

There are many flowers in front of her house.

Mai’s father is a worker.

5 days

No

Bình luận (0)
Khinh Yên
3 giờ trước (21:22)

6. Our house is……………… the lake.

A. in B. to C. between D. near

7…………….? - They are rice paddies.

A. Who’s that B. Who are those C. What’s that D. What are those

8. …………..a river near your school.

A. There is B. That is C. There are D. There is

9. There……….. trees and flowers in the park.

A. be B. have C. are D. is

10. There………….. of stars in the sky.

 

A. is million B. are millions C. are million D. has millio

 

Bình luận (0)
minh nguyet
3 giờ trước (21:23)

6. Our house is……………… the lake.

A. in B. to C. between D. near

7…………….? - They are rice paddies.

A. Who’s that B. Who are those C. What’s that D. What are those

8. …………..a river near your school.

A. There is B. That is C. There are D. There is

9. There……….. trees and flowers in the park.

A. be B. have C. are D. is

10. There………….. of stars in the sky.

A. is million B. are millions C. are million D. has millio

Bình luận (0)
Trần Vũ Tường Linh
ILoveMath
3 giờ trước (21:23)

đây là toán lớp 5:v

Bình luận (2)
Trần Vũ Tường Linh
3 giờ trước (21:26)

Tin học ạ em chọn nhầm

Bình luận (0)
htfziang
3 giờ trước (21:29)

chỉ bt 1 vài câu

28. A

29A

30C

31 C

còn lại ko bt thông kẻm :)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Phương
3 giờ trước (21:19)

Tham khảo:

- Từ ghép tổng hợp : Nhỏ bé , vui đùa , quê làng , ăn nhiều , trắng tuyết , đỏ rực.

- Từ ghép phân loại: nhỏ tí, buổi sáng, vui tươi , làng tre , trắng xoá, đỏ đậm.

- Từ láy: nhỏ nhắn , vui vẻ, đo đỏ

Bình luận (0)
Khánh Nguyễn
3 giờ trước (21:07)

+) Từ láy:

-phất phới, thì thầm

+) từ ghép:

- xanh non

Bình luận (0)
Khinh Yên
4 giờ trước (20:51)

1. He lives in the city…………. his mother, father and sister.

A. and B. with C. in D. on

2. There ……………a restaurant, a bookstore and a museum on the street.

A. is B. are C. be D. have

3. Lan's mother is a doctor. She ……….in the hospital.

A. does B. do C. work D. works

4. The toys store is between the bakery ………..the bookstore.

A. and B. between C. opposite D. but

5. …………..any trees near your house?

 

A. Is there B. Are there C. Be there D. have

 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (20:51)

1 B

2 A

3 D

4 A

5 B

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN