NaYewCou
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
1 giờ trước (22:55)

Nửa chu vi là:

160 : 2 = 80(m)

Ta có sơ đồ sau:

Chiều rộng: |---|---|

Chiều dài: |---|---|---|

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5a)

Độ dài chiều rộng là:

80 : 5 x 2 = 32(m)

Độ dài chiều dài là:

80 - 32 = 48(m)

Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536(m2)b)

 Diện tích lối đi là:

1536 x \(\dfrac{1}{24}\)=64(m2)
Bình luận (0)
Vũ Linh Trang
2 giờ trước (22:25)

giúp mình với

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:27)

Giá trị một phần là :

 3 : (4 - 3) = 3(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

 3 x 4 = 12(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

 3 x 3 = 9(cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

 (12 + 9) x 2 = 42(cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

 12 x 9 = 108(cm2)

 
Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:32)

số lít nước chảy được vào bể trong 1 phút là : 4 x 5 = 20 (l)

Số lít nước chiếm \(\dfrac{3}{5}\) bể là : 1200 x 3/5 = 720 (l)

Thời gian để nước chảy được \(\dfrac{3}{5}\) bể là : 720 : 20 = 36 (phút)

Bình luận (0)
Sunshine
2 giờ trước (22:42)

Một phút chảy được: `4 xx 5 = 20 l`

`3/5` bể `= 1200 xx 3/5 = 720l`

Sau thời gian: `720 : 20 = 36` phút

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:24)

Nửa chu vi của mảnh vườn đó là : 144 : 2 = 72 ( m )
Chiều rộng của mảnh vườn đó là : 72 : ( 3 + 5 ) x 3 = 27 ( m )
Chiều dài của mảnh vườn đó là : 72 - 27 = 45 ( m )
Diện tích mảnh vườn đó là : 45 x 27 = 1215 ( m2 )

Bình luận (0)
Sunshine
2 giờ trước (22:42)

Nửa chu vi: `144 : 2 = 72 m`

Chiều dài: `72:(3+5) xx 5 = 45 m`

Chiều rộng: `72 - 45 = 27 m`

Diện tích: `27 xx 45 = 1215m^2`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (22:49)

Nửa chu vi của mảnh vườn đó là : 144 : 2 = 72 ( m )

Chiều rộng của mảnh vườn đó là : 72 : ( 3 + 5 ) x 3 = 27 ( m )

Chiều dài của mảnh vườn đó là : 72 - 27 = 45 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là : 45 x 27 = 1215 ( m2 )

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:22)

Trộn hai túi vào nhau :

 1 + \(\dfrac{2}{3}\)=\(\dfrac{5}{3}\)(kg)

Chia đều cho 5 gói như nhau: 

 \(\dfrac{5}{3}\):5=\(\dfrac{1}{3}\)(kg)\(\dfrac{1}{3}\)kg = \(\dfrac{1000}{3}\)g
Bình luận (0)
Sunshine
2 giờ trước (22:43)

Mỗi gói nhỏ có: `(1+2/3) : 5 = 1/3 kg = 333,(3) g` trà.

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (22:50)

Trộn hai túi vào nhau rồi Chia đều cho 5 gói như nhau ta được:

  

:5=1(1+23):5=13kg=333,(3)g trà.

 
Bình luận (0)
Sunshine
2 giờ trước (22:45)

Chiều rộng: `3:(4-3) xx 3 = 9 cm`

Chiều dài: `9+3=12 cm`

Chu vi: `(9+12) xx 2 = 42 cm`

Diện tích: `9 xx 12 = 108 cm^2`

Bình luận (3)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
2 giờ trước (22:13)

Tổng số phần bằng nhau là:

 4 + 5 = 9(phần)

Số học sinh nam lớp 5A có là:

 45 : 9 x 5 = 25(hs)

Số học sinh nữ lớp 5A có là:

 45 : 9 x 4 = 20(hs)

Bình luận (0)
Sunshine
2 giờ trước (22:47)

Số học sinh nam:

`45 : (4+5) xx 5 = 25` học sinh

Số học sinh nữ: `45 - 25 = 20` học sinh

Bình luận (0)