Trần Ái Linh
1 giờ trước (22:30)

93.

`sin(2/3 x-π/3)=0`

`<=>2/3 x -π/3+kπ`

`<=> x=π/2 + k (3π)/2\ (k \in ZZ)`

-> Có 3 điểm biểu diễn.

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
1 giờ trước (22:40)

94. `tan(x-15^@)=1`

`<=>x-15^@=45^@+k180^@`

`<=>x=60^@+k180^@`

Có 1 điểm biểu diễn duy nhất:

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Linh
2 giờ trước (21:25)

Tìm min, max

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
2 giờ trước (21:48)

\(-1\le cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)\le1\Rightarrow-2\le2cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)\le2\)

\(\Rightarrow\sqrt{3}\le\sqrt{5+2cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)}\le\sqrt{7}\)

\(\Rightarrow2-3\sqrt{7}\le y\le2-3\sqrt{3}\)

\(y_{max}=2-3\sqrt{3}\) ; \(y_{min}=2-3\sqrt{7}\)

Bình luận (0)
minhnha nhanhan
2 giờ trước (21:50)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN