Vũ Đăng Khoa
1 giờ trước (22:28)

Ta có : \(y=2cos^2x-2\sqrt{3}sinx.cosx+1\)  \(=cos2x-\sqrt{3}sin2x+2\) 

\(=2\left[cos2x.cos\dfrac{\pi}{3}-sin\dfrac{\pi}{3}.sin2x\right]+2\)  \(=2cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)+2\)

\(\Rightarrow y'=-2.2sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-4sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)\)  

( Đạo hàm : \(\left(cosu\right)'=-sinu.u'\)  ; \(c'=0\) ( c là hằng số ) ) 

y ' = 0 \(\Leftrightarrow2x+\dfrac{\pi}{3}=k\pi\left(k\in Z\right)\)

Có : \(x\in\left[0;\dfrac{7\pi}{12}\right]\) . Suy ra : k = 1 \(\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{3}\)

Ta có : \(y\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=0;y\left(0\right)=3;y\left(\dfrac{7}{12}\pi\right)=2\)

=> Chọn C 

 

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
2 giờ trước (22:03)

attend

that I speak

Bình luận (0)
Thảo Phương
16 phút trước

loading...  

Bình luận (0)
Vũ Đăng Khoa
2 giờ trước (21:49)

Bn xem lại đề bài nhé ! Mik nghĩ là STN có 3 c/s khác nhau < 540 thì hợp lí hơn . Còn nếu xét như đề bài bạn thì chỉ cần xét từ 0 đến 539 là được 

Bình luận (0)
POP POP
2 giờ trước (21:56)

loading...

Bình luận (0)
POP POP
2 giờ trước (22:02)

loading...

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (20:38)

1 C

2 C

3C

4 B

5 C

6 A

7 A

8 D

9 D

10 B

11 C

12 C

13 C

14 C

15 C

16 B

17 A

18 D

19 D

20 B

21 A

22 B

23 C

24 C

25 D

Bình luận (1)
Tuấn anh
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (20:20)

1 at

2 on - ti

3 back

4 to

5 for

6 at - to

7 in

8 on

9 off

10 on

Bình luận (0)