Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 2 giờ trước (12:09)

b) \(lim\dfrac{4^n}{2.3^n+4^n}=lim\dfrac{1}{2.\left(\dfrac{3}{4}\right)^n+1}=\dfrac{1}{1}=1\).

Bình luận (0)
Alayna
Alayna 16 giờ trước (22:14)

xác định phương , chiều , độ lớn 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 16 giờ trước (21:26)

\(Đăt:n_{CO_2}=a\left(mol\right),n_{H_2O}=b\left(mol\right)\)

\(BTNTO:\\ 2n_{O_2}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}\\ \Leftrightarrow2a+b=0.75\left(1\right)\)

\(m_{bìnhgiảm}=m_{CaCO_3}-\left(m_{CO_2}+m_{H_2O}\right)=21\left(g\right)\)

\(\Leftrightarrow44a+18b=60-21=39\left(g\right)\left(2\right)\)

Bạn xem lại đề nha

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 16 giờ trước (21:41)

\(n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 0,6(mol)\)

\(m_{tăng} = n_{CO_2} + m_{H_2O} - m_{CaCO_3}\\ \Rightarrow n_{H_2O} = \dfrac{60-21-0,6.44}{18} = 0,7(mol)\)

\(n_{N_2} = n_{khí\ thoát\ ra} = 0,1(mol)\)

\(n_{O_2} =0,75(mol)\)

BTNT với C,H,O và N :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,6\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,7.2 = 1,4(mol)\\ n_N = 2n_{N_2} = 0,2(mol)\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} -2n_{O_2}= 0,4(mol)\)

Ta có : 

\(n_C : n_H : n_O : n_N = 0,6 : 1,4 : 0,4 : 0,2 = 3 : 7 :2 : 1\)

Vậy CTPT của Y  :C3H7O2N

Bình luận (0)
Pham Tien Dat
Pham Tien Dat 16 giờ trước (22:08)

\(\Rightarrow1+a+b=0\Leftrightarrow b=-a-1\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x^2+ax-a-1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(x+1+a\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x+1+a}{x+1}=\dfrac{1+1+a}{1+1}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a=-1\Rightarrow b=0\)

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 17 giờ trước (21:09)

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{3x^2+2}-\sqrt{4+x}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{3x^2-x-2}{\sqrt{3x^2+2}+\sqrt{4+x}}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{3x+2}{\left(x+1\right)\left(\sqrt{3x^2+2}+\sqrt{4+x}\right)}=\dfrac{5}{2.2\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{4}\).

Từ đó a = 5; b = 4 nên a - b = 1.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 giờ trước (21:23)

uses crt;

var a:array[1..100]of real;

i,n,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]<0 then inc(dem);

writeln('So luong so thuc am trong day la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN