leminhphuc
Xem chi tiết
leminhphuc
Xem chi tiết
leminhphuc
Xem chi tiết
SenGaoTV
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Chi
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
21 giờ trước (21:17)

\(n_{CO_2}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{25,2}{18}=1,4\left(mol\right)\)

Vì \(n_{H_2O}>n_{CO_2}\) => 2 hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ankan.

=> \(\overline{n}_{2.hidrocacbon}=1,4-1=0,4\left(mol\right)\)

Gọi CTTQ của 2 hidrocacbon là \(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}+2}\)

PTHH:

\(C_nH_{2n+2}+\left(\dfrac{3n+1}{2}\right)O_2\underrightarrow{t^o}nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\) (thêm dấu gạch ngang trên n nhé)

0,4                                       0,4n           

có:

\(0,4n=1\)

=> n = 2,5

CTPT của 2 hidrocac bon là: \(C_2H_6,C_3H_8\)

Gọi x,y lần lượt là số mol của \(C_2H_6,C_3H_8\)

\(C_2H_6+\dfrac{7}{2}O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+3H_2O\)

x                       2x              3x

\(C_3H_8+5O_2\underrightarrow{t^o}3CO_2+4H_2O\)

y                        3y          4y

Ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x+3y=1\\3x+4y=1,4\end{matrix}\right.\)

=> x = 0,2 ; y = 0,2

=> \(\%_{m_{C_2H_6}}=\dfrac{0,2.30.100}{0,2.30+0,2.44}=40,54\%\)

\(\%_{m_{C_3H_8}}=100-40,54=59,46\%\)

Bình luận (0)
No Pro
21 giờ trước (21:20)

\(n_{CO_2}=1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=1,4\left(mol\right)\)

Do \(n_{H_2O}>n_{CO_2}\) => Ankan (Bonus: 2 hđr đồng đẳng)

\(C_nH_{n+2}+\left(\dfrac{3n+1}{2}\right)O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

Đặt vào pt ta có:

\(\Rightarrow\dfrac{1}{n}=\dfrac{1,4}{n+1}\Rightarrow n=2,5\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_2H_6:x\\C_3H_8:y\end{matrix}\right.\)

Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}2x+3y=1\\x+y=1,4-1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{C_2H_6}=50\%\\\%m_{C_3H_8}=50\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
22 giờ trước (20:34)

haven't repaired

receives

has just told/heard

had

Bình luận (0)
Vk Ck
Xem chi tiết
agvdh
Xem chi tiết
hải cao
Xem chi tiết