Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 2667
Điểm GP 659
Điểm SP 2714

Người theo dõi (56)

Anh Thư Bùi
Minz Ank
Huy Jenify
Cấn Minh Khôi
MâySadGirl

Đang theo dõi (2)

Akai Haruma