Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 114
Điểm GP 0
Điểm SP 34

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (329)

Hà Thu
Ha Hoang
Gia Khoa
phuong ta