Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 137
Số lượng câu trả lời 5675
Điểm GP 1328
Điểm SP 7399

Người theo dõi (187)

Minz Ank
Anh Tuấn Đào

Đang theo dõi (46)

Tester
Night Light
_silverlining
^JKIES Nguyễn^