Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 147
Số lượng câu trả lời 5727
Điểm GP 1350
Điểm SP 7865

Người theo dõi (190)

Huy_2099
cần gấp
Mr 9323

Đang theo dõi (60)

Cô Châu Hạnh
Cô Mỹ Linh
Cô Tú Anh
Cô Ngô Phương