Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 7529
Điểm GP 932
Điểm SP 13517

Người theo dõi (283)

tobe
Đức Minh
TV Cuber
Cậu Vàng
Đức Minh

Đang theo dõi (1)

Đức Minh