Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 3058
Điểm GP 1013
Điểm SP 3517

Người theo dõi (101)

Triết YUGI
quế anh
Ngô Khánh Duyên
Dung Nguyễn anh

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên