Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 2150
Điểm GP 626
Điểm SP 2697

Người theo dõi (98)

Nguyễn Minh Anh
Anh Thơ Trần
hacker

Đang theo dõi (7)