Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 1056
Điểm GP 60
Điểm SP 1604

Người theo dõi (102)

Hiền Nekk^^
Trang Nguyễn
Huyy Giaa
Kiên Trần Trung

Đang theo dõi (0)