Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 422
Số lượng câu trả lời 9003
Điểm GP 194
Điểm SP 9630

Người theo dõi (246)

Nguyễn Minh Anh
Diệp Vi
Tâm Như

Đang theo dõi (27)