Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 11088
Điểm GP 2645
Điểm SP 15546

Người theo dõi (411)

Đang theo dõi (30)

N           H
N H
Cô Mỹ Linh
Cô Tú Anh