Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 132
Số lượng câu trả lời 13021
Điểm GP 3770
Điểm SP 13967

Người theo dõi (650)

qlamm
Nguyễn Minh Anh
Viêm Vũ
Dương Quốc Tuấn
Lê Michael

Đang theo dõi (36)