Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 274
Số lượng câu trả lời 4142
Điểm GP 25
Điểm SP 265

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (10)