Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 302
Điểm GP 106
Điểm SP 290

Người theo dõi (2)

Bazo Chou
Huy Jenify

Đang theo dõi (0)