Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 80
Số lượng câu trả lời 9721
Điểm GP 1192
Điểm SP 12901

Người theo dõi (220)

Bagel
Nguyen ha ngoc anh
Nguyễn Minh Huy
Minh Hồng

Đang theo dõi (100)

Bagel
Khôi Bùi
Nguyen Quynh Huong
Xuan Mai