Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5983
Điểm GP 2722
Điểm SP 11471

Người theo dõi (208)

Minh Nguyệt
Huytd
Phượng Phạm
>Phạm T Trúc_
PT Trúc

Đang theo dõi (0)