Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 187
Số lượng câu trả lời 12570
Điểm GP 761
Điểm SP 14132

Người theo dõi (446)

Đang theo dõi (14)