Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 188
Số lượng câu trả lời 12077
Điểm GP 508
Điểm SP 13214

Người theo dõi (394)

Đang theo dõi (4)