Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 188
Số lượng câu trả lời 11806
Điểm GP 476
Điểm SP 12902

Người theo dõi (389)

qlamm
TÚ CÓ NY
Karik-Linh

Đang theo dõi (5)