Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 1138
Điểm GP 813
Điểm SP 1986

Người theo dõi (105)

⭐Hannie⭐
Minh Hồng
nguyễn thế
Nguyễn Văn Duy
nguyen tien

Đang theo dõi (15)

Minh Hồng
⭐Hannie⭐
animepham
abc def ghi

Ng KimAnhh