Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 202
Số lượng câu trả lời 13532
Điểm GP 942
Điểm SP 15092

Người theo dõi (303)

12 Duy Khang
huehan huynh
亗HANA亗
Ng.he

Đang theo dõi (10)