Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 16132
Điểm GP 366
Điểm SP 11894

Người theo dõi (295)

Hằng
Vũ Huy
oki pạn

Đang theo dõi (61)

Thu Hồng
Long Sơn
trẻ con thui
Chanh Xanh