Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 3659
Điểm GP 362
Điểm SP 2627

Người theo dõi (77)

Đang theo dõi (4)

Soda Cam
NMĐ~NTTT
Chanh Xanh
Cherry