Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 1277
Điểm GP 238
Điểm SP 99

Người theo dõi (48)

Đang theo dõi (2)

NMĐ~NTTT
Hưng Yên FF