Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 170
Số lượng câu trả lời 45
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (24)

phu le
Nguễn Vũ Huy

Đang theo dõi (265)