Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 170
Số lượng câu trả lời 5749
Điểm GP 646
Điểm SP 8569

Người theo dõi (122)

Tuấn Nguyễn
Linh Thư
An Nguyễn
Nguyễn Ngọc

Đang theo dõi (26)

Thanh Hoàng Thanh
q_lam.m
POP POP