Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 138
Số lượng câu trả lời 2887
Điểm GP 1251
Điểm SP 3601

Người theo dõi (193)

Đang theo dõi (6)

Đông Hải
POP POP
Sun Trần
qlamm