Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 134
Số lượng câu trả lời 763
Điểm GP 234
Điểm SP 584

Người theo dõi (70)

Đang theo dõi (11)

Dòng thời gian