Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 6207
Điểm GP 5614
Điểm SP 11542

Người theo dõi (329)

Đức Minh Lê
I
Nelli
7A10 Vũ Chí Long

Đang theo dõi (6)