Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 1517
Điểm GP 551
Điểm SP 1530

Người theo dõi (57)

Đang theo dõi (46)