Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 124
Số lượng câu trả lời 12481
Điểm GP 3314
Điểm SP 19014

Người theo dõi (653)

Dzịt
9323
Phước Lộc
Vy Hà

Đang theo dõi (10)

Dzịt
Lãnh Hàn