Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 133
Số lượng câu trả lời 12852
Điểm GP 3611
Điểm SP 19974

Người theo dõi (701)

tco 💤
Minh Quan Lê
Sơn Nguyễn

Đang theo dõi (10)