Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 125
Số lượng câu trả lời 16075
Điểm GP 2569
Điểm SP 23655

Người theo dõi (631)

Bảo Khánh
Vy Hà
lan 2k13

Đang theo dõi (4)