Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 2664
Điểm GP 422
Điểm SP 4940

Người theo dõi (82)

Đang theo dõi (9)