Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 125
Số lượng câu trả lời 16150
Điểm GP 2611
Điểm SP 23856

Người theo dõi (634)

poxwv9
Võ Ngọc Châu
Hoàng Gia Huy
mới chơi hoc24

Đang theo dõi (4)