looooooooooooooooooooo

Trộn 200 mL dung dịch BaCl2 1M với 100 mL dung dịch KCl 2M thu được dung dịch X. Nồng độ mol/L của ion Cl- trong X là

Nguyễn Hoàng Minh
19 tháng 9 lúc 17:29

`n_{BaCl_2}=200.10^{-3}.1=0,2(mol)`

`n_{KCl}=100.10^{-3}.2=0,2(mol)`

`->n_{Cl^-}=2n_{BaCl_2}+n_{KCl}=0,6(mol)`

`->[Cl^-]={0,6}/{(200+100).10^{-3}}=2M`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
34. Nguyễn Bích Trâm 11a...
Xem chi tiết
dphuong03
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Siêng Rcom
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Phương Anh
Xem chi tiết