cô bé đồng tính
Xem chi tiết
Sinh Viên NEU
4 giờ trước (1:03)

1 She will be able to ride a bicycle 

2 He will not be able to read an write until he is six years old

3 Will robots be able to talk with people in the future?

4 Home robots will be able to do all our housework

5 Teaching robots wll be able to help children do homework

7 Doctor robots will be able to help sick people

8 Space robots will be able to build space stations on many other planets

9 Robots will be able to do dangerous work for us

10 Will robot be able to make coffee in the future?

Bình luận (0)
Lý Bảo aonf
Xem chi tiết
Akai Haruma
6 giờ trước (23:08)

Đề sai bạn nhé. Cho $a=1$ và $b=1$ thì:

$A=a(2+3+4+...+2015)+b(2015+2014+...+2)=(a+b)(2+3+4+...+2015)$

$=2031119.2$ không chia hết cho $2017^{2014}$ nhé.

Bình luận (0)
Thư Phan
8 giờ trước (21:54)

The Tower Bridge in London is over one hundred years old.

Bình luận (0)
Minh Phương
8 giờ trước (21:40)

The Tower Bridge is old over one hundred years in London

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
4 giờ trước (1:03)

The Tower Bridge in London is over one hundred years old

Bình luận (0)
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Minh Phương
8 giờ trước (21:48)

\(2.\)

\(c.7\left(3x-2\right)-15\left(x-2\right)+10\)

\(=21x-14-15x+10+10\)

\(=6x+6\)

\(d.\left(x-1\right)\left(3+x\right)+2x\left(x-3\right)+1\)

\(=3x+x^2-3x-x+2x^2-6x+1\)

\(=3x^2-4x+1\)

Bình luận (0)
Lê Minh Quang
8 giờ trước (21:51)

\(c.\\ \\ \\ 7\left(3x-2\right)-15\left(x-2\right)=10\\ \\ \\ =21x-14-\left(15x-30\right)\\ \\ \\ =21x-14-15x+30\\ \\ \\ =\left(21x-15x\right)+\left(-14+30\right)=6x+16\\ \\ \\ d.\\ \\ \\ \left(x-1\right)\left(3+x\right)+2x\left(x-3\right)+1\\ \\ \\ =3x+x^2-3-x+2x^2-6x+1\\ \\ \\ =\left(x^2+2x^2\right)+\left(3x-x-6x\right)-\left(3-1\right)\\ \\ \\ =3x^2+\left(-4x\right)-2=3x^2-4x-2\)

Bình luận (0)
Lý Bảo aonf
Xem chi tiết
Akai Haruma
8 giờ trước (21:11)

Đề sai. Bạn coi lại đề.

Bình luận (1)
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Akai Haruma
9 giờ trước (20:33)

Bạn cần hỗ trợ bài nào thì nên ghi hẳn đề bài đó ra để mọi người trợ giúp nhé.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 giờ trước (22:47)

a: Ax là đường trung trực của MN

=>Ax\(\perp\)MN tại trung điểm của MN và AM=AN

Ay là đường trung trực của MP

=>Ax\(\perp\)MP tại trung điểm của MP và AM=AP

b: Ta có: ΔAMN cân tại A

mà Ax là đường cao

nên Ax là phân giác của góc MAN

=>\(\widehat{MAN}=2\cdot\widehat{xAM}\)

Ta có: ΔAMP cân tại A

mà Ay là đường cao

nên Ay là phân giác của góc MAP

=>\(\widehat{MAP}=2\cdot\widehat{yAM}\)

\(\widehat{MAN}+\widehat{MAP}=\widehat{NAP}\)

=>\(\widehat{NAP}=2\cdot\left(\widehat{xAM}+\widehat{yAM}\right)=2\cdot\widehat{xAy}=2\cdot75^0=150^0\)

Bình luận (0)
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
9 giờ trước (20:20)

vẽ hộ tui cả hình nữa 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (23:01)

b: Xét ΔOAE vuông tại A và ΔOBE vuông tại B có

OE chung

\(\widehat{AOE}=\widehat{BOE}\)

Do đó: ΔOAE=ΔOBE

e: Ta có: ΔOAE=ΔOBE

=>EA=EB

f: ΔOAE=ΔOBE

=>OA=OB

Bình luận (0)
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
=pfhjf
9 giờ trước (20:11)

.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:58)

c: \(7\left(3x-2\right)-15\left(x-2\right)+10\)

\(=21x-14-15x+30+10\)

=6x+26

d: \(\left(x-1\right)\left(x+3\right)+2x\left(x-3\right)+1\)

\(=x^2+2x-3+2x^2-6x+1\)

\(=3x^2-4x-2\)

Bình luận (0)
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Akai Haruma
9 giờ trước (20:13)

Lời giải:

c.

$A=\frac{25}{16}x^2.(-8)x^2=\frac{-25}{2}x^4$

Bậc của đơn thức A: $4$
d.

Tại $x=2$ thì $A=\frac{-25}{2}.2^4=-200$

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Tiến
Xem chi tiết
Akai Haruma
9 giờ trước (20:14)

Hai đa thức đồng nhất là hai đa thức có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến, nghĩa là từng cấu phần biến và hệ số gắn với biến đó giống nhau.

Bình luận (0)